Resocjalizacja

Resocialization

2023Z

Kod przedmiotu54N1-RESOC
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPedagogika wrażliwa na resilience. Podmiotowość w wychowaniu resocjalizacyjnym - conditio humana. Operacjonalizacja pojęć: socjalizacja, dewiacja, defekt charakteru, nieprzystosowanie, niedostosowanie, wykolejenie społeczne, osobowość zaburzona, marginalizacja, piętnowanie, wykluczenie. Symptomy niedostosowania społecznego i jego determinanty. Typy nieprzystosowania społecznego ze względu na czynniki etiologiczne wg Cz. Czapówa. Typologia niedostosowania społecznego ze względu na formy zachowania C.E. Sullivana i M. Q. Granta. Pojęcie i znaczenie ryzyka w kontekście podejmowanych przez człowieka zachowań dewiacyjnych. Realność celów resocjalizacji. Teorie i koncepcje wyjaśniające mechanizmy i uwarunkowania niedostosowania społecznego. Teorie kary. Sens kary. Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych - przegląd badań naukowych.Społeczno-kulturowa przestrzeń dysfunkcji tożsamości jednostki. Możliwości rozwojowe ludzi "spoza".,ĆWICZENIA:1. Interdyscyplinarność resocjalizacji. Cele, rodzaje, zasady etapy resocjalizacji. 2. Modele oddziaływań resocjalizacyjnych: resocjalizacja jako kanalizowanie instynktów, psychodynamiczne przesłanki oddziaływań resocjalizacyjnych, terapia behawioralna w resocjalizacji 3. Resocjalizacja w środowisku otwartym; rola, kuratorzy sądowi, ośrodki kuratorskie, rodziny zastępcze, OHP, świetlice terapeutyczne, inne formy oddziaływań: przyjaciel dzieci ulicy, pedagog rodziny, wychowawca podwórkowy, asystent rodziny 4. Resocjalizacja w środowisku zamkniętym; kara kryminalna, kara pozbawienia wolności, schroniska dla nieletnich, policyjna izba dziecka, zakłady poprawcze, zakłady karne (specyfika, szanse i zagrożenia) 5. Oddziaływania resocjalizacyjne wobec kobiet we współczesności 6. Seniorzy w zakładzie karnym (proces starzenia się, zakres oddziaływań penitencjarnych) 7. Realna przestrzeń readaptacyjna i reintegracyjna byłych skazanych
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bielicki E., Z problematyki resocjalizacyjnej. Patologie społeczne. Patologia indywidualna. Etiologia kryminalna. Kara, kujawsko-pomorska szkoła wyższa, 2005 2) Borowski R., Wysocki D., Instytucje wychowania resocjalizacyjnego, novum, 2001 3) Pytka L, Urban B., Resocjalizacja, pwn, 2007 4) Jaworska A., Leksykon resocjalizacji, impuls, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi