Wprowadzenie do ekonomii społecznej i przedsiębiorczości

2021Z

Kod przedmiotu54N1-WdESiP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówkonomia społeczna – złożoność dyskusji i ustaleń definicyjnych . Przedsiębiorczość społeczna jako fundament ekonomii społecznej. Teoria i praktyka przedsiębiorczości społecznej. Obszary działalności/aktywności i funkcje ekonomii społecznej. Modele ekonomii społecznej w Polsce. Uwarunkowania prawne ekonomii społecznej w Polsce. Możliwości i źródła pozyskiwania środków finansowych przez podmioty ekonomii społecznej. Partnerstwo publiczno-społeczne w kontekście rozwoju ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna w pracy socjalnej. Wyzwania i kierunki rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i prawne funkcjonowania sektora ES. Aktualny stan i kierunki rozwoju przedsiębiorczości społecznej w regionie Warmii i Mazur.,ĆWICZENIA:Znaczenie sektora ekonomii społecznej w rozwijaniu przedsiębiorczości lokalnej. Charakterystyka podmiotów ekonomii społecznej (w tym: zasady funkcjonowania, źródła finansowania, prawne aspekty zakładania PES). Nisze rynkowe w obszarze współpracy podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego. Bariery rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości w Polsce - analiza wybranych badań.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J.Hausner (red.), Wspieranie ekonomii społecznej , Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków, 2008 2) A.Giza-Poleszczuk, J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna w Polsce. Osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Warszawa, 2008 3) ) A. M. Frączkiewicz-Wronka, M. Grewiński (red.), Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju, WSP-TWP Warszawa, 2012 4) MPiPS, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, MPiPS, 2014 5) J. Staręga-Piasek (red.), , Ekonomia społeczna, Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, 2007 6) O. Pankiv, W. Duranowski (red.), Przedsiębiorczość społeczna a praca socjalna, Centrum Rozwoju zasobów Ludzkich Warszawa, 2014 7) A. Grzybowska, J. Ruszewski , Ekonomia społeczna w teorii i praktyce, Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, Suwałki , 2010 8) D. Murzyn, J. Pach, Ekonomia Społeczna, Difin, 2018 9) W. Maciejewski, J. Pach, R. Śliwa, Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko,, CeDeWu, 2019 10) A. Nowak, R. Praszkier, Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka, Difin, 2015 11) MRPiPS, Ustawa o ekonomii społecznej i solidarnej (projekt z 2017 r.), MRPiPS, 2017 12) MPIPS, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, MPiPS, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi