Anatomia

Anatomy

2019Z

Kod przedmiotu6255S1P-ANAT
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia człowieka
Wymagania wstępnePodstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii człowieka oraz biologii komórki
Opis ćwiczeńMiana ogólne dot. położenia, kierunku, osi ciała, połączeń, stawów. Anatomia struktur klatki piersiowej: ściana klatki piersiowej, śródpiersie, podział, ograniczenia, zawartość. Anatomia płuc, opłucnej, serca i naczyń, krążenie płodowe i anatomia kliniczna. Anatomia struktur grzbietu i kończyny górnej – kości, połączenia, grupy mięśniowe, unaczynienie, unerwienie, struktury topograficzne ich ograniczenia i zawartość. Anatomia kliniczna kończyny górnej. Anatomia struktur jamy brzusznej: budowa i rozwój otrzewnej, przestrzeń zaotrzewnowa. Narządy położone nad- i podokrężniczo oraz zaotrzewnowo, budowa, unaczynienie, unerwienie, czynność i topografia. Anatomia struktur miednicy. Narządy płciowe męskie i żeńskie. Anatomia kliniczna układu pokarmowego, moczowo-płciowego i wydalniczego. Anatomia struktur kończyny dolnej – kości, połączenia, grupy mięśniowe, unaczynienie i unerwienie. Struktury topograficzne ich ograniczenia i zawartość. Anatomia kliniczna kończyny dolnej. Kości czaszki, jamy i doły czaszki. Zatoki przynosowe. Anatomia struktur głowy i szyi, unaczynienie, unerwienie, elementy topograficzne. Nerwy czaszkowe. Narządy zmysłów. Ośrodkowy układ nerwowy: podział, budowa, czynność, unaczynienie. Rdzeń kręgowy: budowa i unaczynienie. Najważniejsze ośrodki korowe, drogi ruchowe i czuciowe, czynność. Treść seminariów - Anatomia struktur powierzchownych. Anatomiczne podstawy anatomii w praktyce klinicznej: - anatomia wkłuć dożylnych - anatomia iniekcji domięśniowych. Anatomiczne podstawy urazów i złamań oraz towarzyszące im uszkodzenia sąsiadujących struktur naczyniowo-nerwowych w zakresie układu osiowego (czaszka i kregosłup), jak i kości długich i pozostałych kości szkieletu dodatkowego. Anatomia kliniczna układu sercowo-naczyniowego, lokalizacja i granice serca i płuc z uwzględnieniem rzutowania i osłuchiwania zastawek. Anatomiczne podstawy odmy i jej odbarczania. Anatomia kliniczna układu pokarmowego, moczowo-płciowego i wydalniczego. Anatomia kliniczna ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz narządów zmysłu. Samokształcenie - Anatomia topograficzna ciała człowieka. Podstawy anatomii klinicznej w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego, nerwowego, oddechowego, sercowo-naczyniowego, pokarmowego, moczowo-płciowego i wydalniczego
Opis wykładówWstęp do anatomii prawidłowej człowieka, miana ogólne. Anatomia struktur klatki piersiowej: ściana klatki piersiowej, ograniczenia, śródpiersie, podział i zawartość. Anatomia układu oddechowego i krążenia oraz krążenie płodowe. Anatomia struktur grzbietu i kończyny górnej oraz dolnej – kości, połączenia, grupy mięśniowe, unaczynienie i unerwienie. Struktury topograficzne ich ograniczenia i zawartość. Anatomia kliniczna: anatomiczne podstawy wkłuć dożylnych i iniekcji domięśniowych, wyczuwanie i badanie tętna. Anatomia kliniczna w najczęstszych urazach. Anatomia struktur jamy brzusznej: budowa i rozwój otrzewnej, przestrzeń zaotrzewnowa. Narządy położone nad- i podokrężniczo, budowa, unaczynienie, unerwienie i topografia. Anatomia struktur miednicy. Narządy płciowe męskie i żeńskie. Układ moczowo-płciowy. Układ wydalniczy. Kości czaszki, jamy i doły czaszki. Zatoki przynosowe. Anatomia struktur głowy i szyi, unaczynienie i unerwienie elementy topograficzne. Nerwy czaszkowe. Narządy zmysłów. Ośrodkowy układ nerwowy: podział, budowa, unaczynienie, czynność. Najważniejsze ośrodki korowe, drogi ruchowe i czuciowe, funkcja oraz podstawowe objawy ich uszkodzeń. Różnice w budowie wybranych narządów i układów u człowieka dorosłego, niemowlęcia i dziecka oraz podstawowe zmienności struktur i narządów.
Cel kształceniaStudent powinien znać: mianownictwo anatomiczne w języku polskim oraz zasady prawidłowego opisu topograficznego człowieka oraz podstawowe miana dot. osi, płaszczyzn, położenia i kierunku oraz ruchu. Umieć rozpoznawać i nazwać struktury anatomiczne. Znać anatomię struktur powierzchownych i głębokich zarówno w ujęciu topograficznym jak i opisowym. Znać budowę i czynność poszczególnych struktur i narządów. Znać ruchy w stawach i czynność mięśni. Umieć umiejętnie wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce klinicznej oraz znać anatomiczne podstawy badania i zabiegów pielęgniarskich np. zasady wykonywania wkłuć dożylnych, iniekcji domięśniowych, miejsca lokalizacji tętna, granic serca i płuc, cewnikowania. Powinien umieć czytać podstawowe zdjęcia rtg i rozpoznawać na nich podstawowe struktury anatomiczne. Powinien odnosić się z szacunkiem do zwłok oraz szczątków ludzkich. Student umie pracować w grupie stawiać cele i je realizować oraz ma potrzebę ustawicznego samokształcenia.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Woźniak W, wyd. Elsevier Urban & Partner, Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów i lekarzy, 2003r., tom 2) Weir J, Abrahams PH, wyd. Elsevier Urban & Partner, Atlas obrazowy anatomii człowieka , 2005r., tom 3) Narkiewicz O, Moryś J, wyd. PZWL, Anatomia człowieka, 2010r., tom I-IV
Uwagiprzedmiot sekwencyjny, bazowy