Dydaktyka medyczna

2019Z

Kod przedmiotu6255S1P-DYDM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneDotychczasowe doświadczenia edukacyjne studentów stanowią podstawę do dyskusji na temat stosowanych metod nauczania-uczenia się oraz wstęp do nauczania nowoczesnych form pracy dydaktycznej,
Opis ćwiczeńSylwetka zawodowa nauczyciela/edukatora. Czynniki warunkujące jakość nauczania/edukacji zdrowotnej. Cele i zasady tworzenia programów edukacji zdrowotnej – wzory projektów. Formułowanie diagnozy i celów edukacji zdrowotnej. Projektowanie zajęć dydaktycznych/edukacji techniką wykładu informacyjnego z elementami pogadanki. Projektowanie zajęć dydaktycznych/edukacji poświęconych kształtowaniu umiejętności praktycznych techniką pokazu i ćwiczeń utrwalających. Zastosowanie środków dydaktycznych w edukacji zdrowotnej. Projektowanie materiałów informacyjnych, poradników zdrowia. Projektowanie zajęć dydaktycznych/edukacji zdrowotnej techniką dyskusji, burzy mózgów, rybiego szkieletu, drzewa decyzyjnego, mapy myśli i metaplanu. Projektowanie zajęć dydaktycznych/edukacji zdrowotnej metodami aktywizującymi.
Opis wykładówZałożenia edukacji zdrowotnej w modelu ukierunkowanym na zdrowie, chorobę i czynniki ryzyka. Cele i zadania dydaktyki medycznej i wychowania zdrowotnego. Nowoczesny model nauczania-uczenia się i edukacji zdrowotnej. Diagnoza w edukacji zdrowotnej. Klasyfikacja efektów uczenia się. Etapy planowania edukacji zdrowotnej. Planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela. Formy organizacyjne i typy zajęć. Projekt programu edukacyjnego i scenariusza zajęć. Klasyfikacja metod nauczania/edukacji zdrowotnej. Metoda nauczania podającego. Warunki dobrze przeprowadzonego wykładu i pogadanki. Sytuacje trudne w procesie dydaktycznym. Typy słuchaczy. Strategie przetrwania słuchaczy i wykładowcy. Nauczanie bezpośrednie. Metody nauczania/edukacji zdrowotnej oparte na działaniu praktycznym. Istota nauczania problemowego. Wykorzystanie metod aktywizujących w kształceniu zawodowym oraz w edukacji zdrowotnej. Ewaluacja w edukacji zdrowotnej.
Cel kształceniaCelem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiadomości teoretyczne i niezbędne umiejętności praktyczne dydaktyczne potrzebne we właściwym wykonywaniu zawodu ratownika medycznego. Student będzie umiał planować pracę dydaktyczną z zastosowaniem nowoczesnych metod i technik; potrafił wzbudzać i podtrzymywać motywację własną i pacjentów; będzie miał podstawy do przeprowadzenia edukacji zdrowotnej w dziedzinie ratownictwa, będzie rozumiał psychopedagogiczne aspekty pracy ratownika.
Literatura podstawowa1) Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Oficyna Impuls, 2011 2) Kozak A., Łaguna M., Metody prowadzenia szkoleń – czyli niezbędnik trenera., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008 3) Rozmus A.(red.)., Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego., Wydawnictwo „JAK”, 2010 4) Urban M. , Niekonwencjonalne metody szkoleniowe czyli jak uatrakcyjnić zajęcia., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010 5) Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. , PWN, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi