Ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia

2021L

Kod przedmiotu6255S1P-EiZwOZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceprzedmioty wymagane do dopuszczenia do VI semestru III roku studiów
Wymagania wstępneznajomość zagadnień z przedmiotów odbytych na I i II roku studiów
Opis ćwiczeńEpidemiologia i demografia w zarządzaniu podmiotem leczniczym. 2. Zarządzanie strategiczne i operacyjne. Analiza SWOT. Opracowanie misji, celów strategicznych i analizy otoczenia dla wybranego podmiotu leczniczego. 3. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez płatnika. Relacja podmiot leczniczy-płatnik świadczeń. Koszyk świadczeń zdrowotnych 4. Identyfikacja i analiza problemów motywacyjnych pracowników podmiotów leczniczych – zastosowanie narzędzia diagram przyczynowo-skutkowy.
Opis wykładów.Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce i w wybranych krajach świata. Prawne podstawy funkcjonowania podmiotów na rynku usług zdrowotnych.2. Zasady i tryb przekształcania podmiotów leczniczych. Spółki prawa handlowego – wybrane aspekty funkcjonowania na rynku zgodnie z kodeksem spółek handlowych.3. Cechy Organizacji, funkcje kierownicze, struktura organizacyjna.4. Kultura Organizacji. Style zarządzania.5. Zarządzanie zasobami: nabór i dobór pracowników. Ocenianie, motywowanie.6. Marketing usług zdrowotnych. Zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem pracy w szpitalu. 7.Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce i na świecie. 8. Podstawowe zasady rachunkowości. Sprawozdanie bilansowe - bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, przepływy pieniężne
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem ekonomii, organizacji oraz zarządzania w placówkach ochrony zdrowia. Student poznaje elementy marketingu w placówkach ochrony zdrowia, finansowanie ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, jak również podstawowe zasady rachunkowości.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) www.rynekzdrowia.pl, wyd. Czasopismo , "Rynek Zdrowia", tom 2) Karniej P., wyd. Wiedza i Praktyka, "Działalność lecznicza. Praktyczne wskazówki dla kadry zarządzającej", 2011r., tom
Uwagi