Język migowy

Sign language

2019L

Kod przedmiotu6255S1P-JEZMIG
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneSprawność rąk.
Opis ćwiczeń1.Omówienie przedmiotowych zasad oceniania i zaliczania, regulaminu przedmiotu oraz sylabusa. 2.Ogólna problematyka inwalidztwa 3.Daktylografia - znaki statyczne i liczebniki do 19. 4.Daktylografia - znaki wykonywane w pozycji odmiennej od klasyczneji, liczebniki do 100 5.Daktylografia - znaki dynamiczne i liczebniki do 1000 6. Daktylografia - znaki dynamiczne będące modyfikacją znaków statycznych 7. Daktylografia - znaki digrafów. 8. Znaki i zasady uzupełniające daktylografię. 9. Ideografia - znaki podstawowe 10.. Ideografia - rodzina i dom 11.. Zasady kontaktu z niesłyszącymi. Przekazywanie i odbieranie informacji w języku migowym. 12.Ideografia - dane personalne pacjenta 13. Ideografia - części ciała 14 - 15.Ideografia - objawy choroby 16. Ideografia - nazwy chorób. 17.. Ideografia - czas i przestrzeń 18.Ideografia - dni tygodnia, miesiące, pory roku 19 - 20.Ideografia - u lekarza 21. Ideografia - przyjmowanie i dawkowanie leków 22. Ideografia - badania specjalistyczne 23.Tożsamość środowiskowa i kulturowa Głuchych 24.Ideografia - w szpitalu. 25. Ideografia - przygotowanie do badania, operacji. 26. Ideografia - zalecenia dla pacjenta. 27..Ideografia - znaki związane z ciążą i porodem. 28. Czasowniki obiektowe, procesowe i kierunkow. 29 - 30. Powtórzenie i utrwalenie poznanego słownictwa. Konwersatorium.
Opis wykładów1. Ogólna problematyka inwalidztwa 2. Zasady kontaktu z Głuchymi. 3. Kultura Głuchych 4. Savoir vivre Głuchych. 5.Informacje dodatkowe dotyczące osób niesłyszących i języka migowego.
Cel kształceniaPdstawowym celem nauczania przedmiotu Język migowy jest zdobycie przez studentów wiedzy teoretycznej obejmującej podstawową terminologię i pojęcia związane z językiem migowym a także nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem migowym w komunikacji z osobami niesłyszącymi według zasad Systemu Językowo – Migowego z elementami Polskiego Języka Migowego..
Literatura podstawowa1) B. Szczepankowski, B. Kossakowska, T. Wasilewska, Język migowy pierwsze kroki., t. 1, INFOPRES, 2009 2) B. Szczepankowski, Pierwsza omoc medyczna., t. 1, Centrum Edukacji Medycznej., 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi