Medycyna sądowa

Forensic medicine

2021Z

Kod przedmiotu6255S1P-MEDSAD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzającezaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązujących w semestrach 1-4
Wymagania wstępnejw.
Opis ćwiczeń1. Sekcja: Oględziny zwłok, ocena znamion śmierci i ich wykorzystanie dla ustalenia czasu śmierci. Sekcja zwłok z wykonaniem odmienności technik sekcyjnych . Zasady pobierania materiału do badań dodatkowych: histopatologicznych, toksykologicznych. hemogenetycznych. Zasady sporządzania protokołu sekcyjnego i opiniowania. 2. Tanatologia. Rodzaje śmierci. Zmiany pośmiertne. Oględziny miejsca znalezienia zwłok 3. Uduszenie gwałtowne. 4. Zatrucie tlenkiem węgla, wychłodzenie, zgon w pożarze. 5. Uszkodzenia ciała i medycyna komunikacyjna. 6. Broń palna i obrażenia postrzałowe. 7. Technika zabezpieczenia materiału do badań laboratoryjnych w najczęściej spotykanych zatruciach. 8. Dzieciobójstwo
Opis wykładów1. Rola i zadania medycyny sądowej. 2. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego i prawa cywilnego. 3. Opiniowanie w sprawach karnych i cywilnych: Oględziny pokrzywdzonych, zasady badań, sporządzania protokołu i opiniowania w sprawach związanych z kwalifikacją uszczerbku na zdrowiu. 4. Podstawy genetyki sądowej: ustalanie ojcostwa, ślady biologiczne i ich identyfikacja. 5. Podstawy toksykologii ogólna ze szczegółowym uwzględnieniem toksykologii alkoholu i oceną stanu nietrzeźwości
Cel kształceniaC1.Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z tanatologii sądowo-lekarskiej (rodzaje i przyczyny śmierci, patomechanizm śmierci, przemiany pośmiertne). C2. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z traumatologii sądowo-lekarskiej (rodzaje obrażeń, mechanizmy ich powstawania, rodzaj narzędzi, rekonstrukcja mechanizmu powstawania obrażeń ze szczególnym uwzględnieniem wypadków komunikacyjnych). C3.Zapoznanie studentów ze sposobem postępowania ze zwłokami na miejscu ich znalezienia, techniką sekcyjną, sądowolekarskimi sekcjami zwłok (techniki sekcyjne specyficzne dla medycyny sądowej, zabezpieczaniem materiału do badań dodatkowych). C4. Zapoznanie studentów z rodzajami badań sądowo-lekarskich osób żywych oraz zasadami sporządzania dokumentacji z tych badań (badanie osób podejrzewanych o stan nietrzeźwości lub stan po zażyciu środków działających podobnie do alkoholu, sposoby obiektywizacji skarg i zgłaszanych dolegliwości). C5.Przedstawienie studentom podstawowych pojęć i problemów z zakresu toksykologii sądowo-lekarskiej. C6. Przedstawienie studentom podstawowych pojęć i problemów z zakresu genetyki sądowej C7. Zapoznanie studentów z przepisami prawnymi regulującymi pracę lekarzy i pozostałego personelu medycznego
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi1. Zasady postępowania na miejscu znalezienia zwłok, znaczenie oględzin zwłok na miejscu ich znalezienia. 2. zespół bitego dziecka, przemoc w rodzinie. 3. Zasady zabezpieczania materiału biologicznego w sprawach związanych z przestępstwami seksualnymi. 4. Opiniowanie na podstawie akt. Analiza akt sprawy w sprawach karnych związana z ustaleniem mechanizmu powstania uszkodzeń ciała lub oceną przebiegu zdarzenia.