Patologia

2020Z

Kod przedmiotu6255S1P-PAT
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia, fizjologia, embriologia i genetyka
Wymagania wstępneznajomość anatomii prawidłowej, fizjologii, embriologii i genetyki
Opis ćwiczeńĆWICZENIA PATOLOGIA NARZĄDOWA 1. Ośrodkowy układ nerwowy: podstawy anatomii i fizjologii. śmierć mózgu. zespół wzmożonego ciśnienia sródczaszkowego, typy wgłobień. Obrzęk mózgu. Pierwotne i wtórne urazy mózgu: krwiak nadtwardówkowy, podtwardówkowy, śródmózgowy; złamania kości czaszki, stłuczenia mózgu. Udar niedokrwienny i krwotoczny. Krwiawienie podpajęczynówkowe. choroby infekcyjne. Podstawowe nowotwory OUN. 2. układ moczowy: Zarys anatomii, histologii oraz fizjologii nerek. wady wrodzone nerek. Torbielowatość. Zaburzenia odpływu moczu. Zakażenia UKM. Reflux pęcherzowo-moczowodowy. Choroby kłębuszków nerkowych. Choroby śródmiąższowe. Nowotwory złosliwe nerek. Niewydolnośc nerek. Rodzaje ostrej niewydolności nerek (przednerkowa, zanerkowa, wewnątrznerkowa). przewlekła niewydolność nerek. prostata (zapalenie, guzkowy rozrost, rak). Rak pęcherza moczowego. 3. Układ ruchu. Złamania kości, gojenie i powikłania(zespół kompartmentu). Zapalenie kości. Nowotwory kości. Osteoporoza. Skóra: zarys histologii skóry. Choroby pęcherzowe. Rak płaskonabłonkowy . Czerniak. Oparzenia. Hipertermia. Hipotermia. Odmrożenia. Układ neuroendokrynny: zarys fizjologii. Tarczyca. Nadercza. SEMINARIA PATOLOGIA NARZĄDOWA 1. Układ sercowo-naczyniowy: miażdżyca,tętniak, zapalenia naczyń, naczyniak, mięsak naczyniowy, niewydolność serca, wady serca, choroba reumatyczna, zapalenia osierdzia, nadciśnienie tętnicze i jego powikłania. 2. Układ oddechowy: zdrowe płuca, niedodma, ostra i przewlekła niewydolność oddechowa, rozedma, astma, roztrzenie oskrzeli, zapalenia płuc (podział anatomiczny i etiologiczny), gruźlica, sarkoidoza, zatorowość płucna, rak płuca 3.Układ pokarmowy: przełyk (żylaki , rak), żołądek ( zapalenia, choroba wrzodowa, nowotwory), celiakia, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zadzieżgnięcie, wgłobienie, perforacja, zapalenie otrzewnej, uchyłkowatość, polipy jelita, rak jelita grubego. Ostre zapalenie trzustki. Rak trzustki. Kamica pęcherzyka żółciowego. Wątroba (ostra i przewlekła niewydolność, marskość, rak)
Opis wykładówWYKŁADY 1. Wprowadzanie do patologii. Sekcja zwłok. Zarys podstaw histologii tkanek. Uszkodzenie i śmierć komórki (przyczyny uszkodzeń, uszkodzenie odwracalne - obrzęk, stłuszczenie, zwyrodnienie szkliste i śluzowe, apoptoza, martwica - jej typy i przykłady. Zmiana przystosowawcze (zanik, przerost, rozrost, metaplazja). Złogi wewnątrzkomórkowe (barwniki egzogenne i endogenne). 2. Zapalenie: przyczyny, typy (ostre i przewlekłe, w tym ziarniniakowe). Naprawa i gojenie ran. Zaburzenia w krążeniu: krwotok, przekrwienie, niedokrwienie, zakrzepica, zator, zawał blady i krwotoczny, obrzęk. Hemostaza. Wstrząs: definicja, patogeneza, typy i fazy. 3. Nowotwory łagodne i złośliwe. Nowotwory a stany nagłe (zespół lizy guza, zespół żyły głównej dolnej, niedrożność układu oddechowego, niedrożność przewodu pokarmowego, perforacja przełyku).
Cel kształceniaCEL KSZTAŁCENIA: Wyjaśnienie podstaw patofizjologii ogólnej i etiopatogenezy najważniejszych jednostek chorobowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich patomechanizmy; ułatwienie holistycznego pojmowania zjawisk patologicznych, występujących w medycynie, poprzez zintegrowanie wiedzy z zakresu patofizjologii z wiadomościami nabytymi w czasie realizacji dyscyplin podstawowych i w zakresie zajęć klinicznych, a tym samym przygotowanie studenta do poznania i zrozumienia zjawisk czynnościowych, składających się na proces chorobowy oraz mechanizmów regulacyjnych i adaptacyjnych, wynikających z choroby. Patologia ogólna i patologia szczegółowa: Poznanie i zrozumienie materialnych podstaw chorób leczonych na oddziałach szpitalnych i w klinikach. Poznanie patologii w zakresie układów i narządów oraz odpowiadających im obrazów mikroskopowych, umiejętność interpretacji wybranych obrazów mikroskopowych. Metody nauczania: podające (wykład, prelekcja, opis, wyjaśnienia) problemowe (seminarium) praktyczne.
Literatura podstawowa1) Domagała W, Chosia M, Urasińska E, Podstawy Patologii, wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL , Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014, 2014
Literatura uzupełniająca1) Kumar V, Abbas AK, Aster J, Patologia Robbinsa, wyd. red. wyd. pol. Włodzimierz T. Olszewski, wyd. X, Elsevier Urban & Partner, 2019
Uwagi1. 10h wykładów w 3 spotkaniach 2. 10 h sem w 3 spotkaniach 3. 10 h ćwiczeń w 3 spotkaniach