Pediatria 1/2

Paediatry 1/2

2020L

Kod przedmiotu6255S1P-PED12
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnatomia, fizjologia
Wymagania wstępneznajomość anatomii i fizjologii człowieka odokresu prenatalnego do okresu dorosłości.Znajomość elementów biochemii, znajomośc podstaw farmakologii i farmakoterapi.
Opis ćwiczeńOpieka nad noworodkiem donoszonym i wcześniakiem (odżywianie i opieka podczas transportu). Odżywianie dzieci i młodzieży. Profilaktyka chorób infekcyjnych i nieinfekcyjnych Ocena stanu pacjenta w wieku rozwojowym, Rozpoznawanie szczególnych objawów chorobowych u dzieci w różnym wieku. Pielęgnacja i postępowanie z dzieckiem chorym z uwzględnieniem etiopatogenezy i historii naturalnej choroby w okresie ostrym lub okresie zaostrzenia. Współpraca z innymi członkami zespołu diagnostyczno-terapeutycznego.
Opis wykładówFizjologia rozwoju, charakterystyka poszczególnych etapów rozwojowych od okresu prenatalnego, podstawowe wiadomości o parametrach życiowych, wynikach badań laboratoryjnych w okresie rozwojowym. żywieniu i opiece w wieku rozwojowym, profilaktyce ze szczególnym uwzględnieniem badań przesiewowych. Odrębności i funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego noworodka, wybrane wady wrodzone. Choroby układu oddechowego, układu pokarmowego, moczowego, układu krążenia, wybrane endokrynopatie. Zatrucia u dzieci Etiopatogeneza, postępowanie ostrej i przewlekłej niewydolności krążenia, zaburzenia neurologiczne w chorobach infekcyjnych i nieinfekcyjnych, pacjent z zaburzeniami świadomości choroby układu krwiotwórczego. Stany naglące u dziecka, opieka i transport dziecka chorego. Stosowanie leków w wybranych sytuacjach u pacjentów pediatrycznych
Cel kształceniaUmiejętność oceny stanu pacjenta i wstępnej oceny przyczyn zaburzeń. Wdrożenie celowego postępowania w oparciu o znajomość fizjologii, patofizjologii, symptomatologii chorób i odrębności w różnych okresach rozwojowych dziecka. Umiejętność współpracy w ramach zespołów diagnostyczno-terapeutycznych Przygotowanie studentów do sprawowania opieki nad pacjentem pediatrycznym zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami Kształtowanie postawy odpowiedzialności i empatii w stosunku do dziecka i jego rodziców
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Krawczyński M,, wyd. Wydawnictwo Help-Med, Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie ,, 2000r., tom 2) Woynarowska B, wyd. PZWL, Profilaktyka w pediatrii, 1999r., tom 3) Obuchowicz A, wyd. PZWL, Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii, 2000r., tom
Uwagi