Psychologia

Psychology

2019Z

Kod przedmiotu6255S1P-PSYCH
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńĆwiczenia: 1.Psychologia, jako nauka, główne nurty badawcze. Zajęcia wprowadzające, prezentacja poszczególnych zagadnień przewidzianych do realizacji w roku akademickim. Omówienie standardów przedmiotu. Wytyczenie zadań krótko i długo terminowych względem nauki przedmiotu. Biologiczne ujęcie psychologii – rola układu nerwowego. 2. Temperament – koncepcje temperamentu wg Hipokratesa, Galena, Sheldona, Kretschmera, Pawłowa, Sterelaua. Temperament a sprawność działania jednostki – rola układu nerwowego. Autodiagnoza cech temperamentalnych – testem FCZ-KT. Przełożenie wiedzy o temperamencie na praktykę w pracy ratownika medycznego z pacjentem. 3. Procesy poznawcze – spostrzeganie, pamięć, uwaga, myślenie oraz inteligencja. Rola procesów poznawczych w funkcjonowaniu człowieka. Jak można wykorzystywać wiedzę o procesach poznawczych w pracy ratownika medycznego? 4. Mechanizmy wzbudzania emocji i motywacji – aspekt biologiczny i psychologiczny. Cztery systemy wzbudzania emocji według Izarda. Wzajemne oddziaływanie na siebie emocji i procesów poznawczych. Wpływ emocji na życie człowieka - mechanizm regulacji emocji. Uczucia jako „drogowskaz” dla prawidłowego funkcjonowania. 5. Czym jest osobowość człowieka? Wybrane koncepcje osobowości na podstawie teorii PEN – koncepcja trzech superczynników osobowości w ujęciu Eysenca. Autodiagnoza zasobów osobowościowych. Motywacja w najważniejszych systemach teoretycznych. Złożoność mechanizmów motywacyjnych - motywacja w podejściu psychodynamicznym, behawiorystycznym, humanistycznym oraz poznawczym. SEMINARIUM: 1. Ogólne pojęcie stresu. Rola układu nerwowego w reakcji stresowej. Modele stresu. 2. Charakterystyka zjawiska – zaburzenia stresowe pourazowe ( PTSD ). Rola funkcji poznawczych w stanach przeżytej traumy. Ostra reakcja na stres – klasyfikacja ICD 10, omówienie kryteriów diagnostycznych. Współwystępowanie innych zaburzeń wraz z PTSD. Wzajemne oddziaływanie na siebie emocji i procesów poznawczych. 3. Zdrowie i choroba z perspektywy psychologii - sposoby rozumienia człowieka w zdrowiu i chorobie. Zniekształcenia obrazu własnego ja, jako jeden z wymiarów autoagresji – od operacji plastycznych po zachowania samobójcze. 4. Czynniki ryzyka rozwojowego od poczęcia przez okres wczesnego dzieciństwa. Rola relacji matka – dziecko. Stres podczas ciąży a późniejsze konsekwencje rozwojowe dla dziecka. Wpływ odżywiania na rozwój mózgu dziecka. Czynniki ryzyka wpływające na rozwój psychomotoryczny dziecka – przegląd wybranych artykułów naukowych. 5. Zdrowie i choroba w ujęciu integralnym, rola odporności psychicznej.
Opis wykładów1. Medycyna i psychologia w obszarze zdrowia i choroby - konflikt czy współpraca ? (nurty badawcze: medycyna psychosomatyczna, medycyna behawioralna, psychologia medyczna, psychologia zdrowia - przedmiot, zakres, zadania, kierunki rozwoju). 2. Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w zdrowiu - osoba pacjenta i ratownika medycznego (procesy poznawcze, emocje i uczucia, motywacja, osobowość, zachowanie). 3. Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w chorobie - osoba pacjenta i ratownika medycznego (procesy poznawcze, emocje i uczucia, motywacja, osobowość, zachowanie). 4. Zdrowie i choroba w paradygmacie stresu psychologicznego (definicja, rodzaje, poziomy, źródła stresu, mechanizmy reakcji stresowej - neuroanatomia i biochemia stresu, objawy stresu, czynniki predysponujące do przeżywania stresu, stres a odporność organizmu – psychoneuroimmunologia, rola stresu w etiopatogenezie i przebiegu chorób, mechanizmy radzenia sobie ze stresem). Ratownik medyczny jako źródło wsparcia i interwencji psychologicznej dla pacjentów. 5. PTSD – zespół stresu pourazowego – pojęcie, kryteria ICD-10, DSM-IV, geneza (przemoc fizyczna, psychiczna, gwałt, molestowanie, udział w działaniach wojennych, pobyt w więzieniu, obozie, sytuacja bezpośredniego zagrożenia życia, bezpieczeństwa - katastrofa komunikacyjna, kataklizm), następstwa PTSD (bezpośrednie, długotrwałe), sposoby leczenia, rokowania. Ratownik medyczny jako źródło wsparcia i interwencji psychologicznej dla osób będących ofiarami PTSD. 6. Relacja z pacjentem jako integralny element diagnozy i procesu leczenia – komunikacja interpersonalna.
Cel kształceniaPrzekazywana wiedza z zakresu psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka w zdrowiu i chorobie (z uwzględnieniem procesów poznawczych, motywacyjnych, osobowości) będzie teoretyczną podstawą przygotowania do psychologicznej analizy funkcjonowania człowieka chorego i pacjenta hospitalizowanego oraz do psychologicznej analizy własnego funkcjonowania w kontekście wykonywania zawodu ratownika medycznego. Oczekiwanym efektem finalnym powinna być wysoka skuteczność działań medycznych przyszłych ratowników medycznych. Wiedza dotycząca uwarunkowań kontaktu z pacjentem i zasad skutecznej komunikacji (werbalnej i niewerbalnej) będzie fundamentem kształtowania umiejętności budowania relacji z pacjentem.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) L. Marcinowicz, S.Chlabicz, wyd. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną, 2014r., tom 2) K. Hillman, wyd. Wydawnictwo Znak Kraków, Oznaki życia , 2011r., tom 3) Kowalik S. , wyd. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne., Psychologia rehabilitacji, 2007r., tom 4) P.R.Myerscough, M. Ford, wyd. GWP Gdańska, Jak rozmawiać z pacjentem, 2002r., tom
Uwagi