Socjologia medycyny

2019Z

Kod przedmiotu6255S1P-SOCMED
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńSeminaria stanowią pogłębienie wiedzy związanej z socjogennymi uwarunkowaniami zdrowia i choroby oraz zachowaniami zdrowotnymi, z wykorzystaniem prezentacji studentów i interaktywnych ćwiczeń. Ćwiczenia zostaną poświęcone dwóm obszarom: praktycznym aspektom komunikacji medycznej oraz problematyce jakości życia z wykorzystaniem technik pomiaru tego zjawiska. Słuchacze przeprowadzą własne badanie jakości życia, które będzie podstawą zaliczenia ćwiczeń.
Opis wykładówWykłady mają na celu zapoznanie słuchaczów/ek z problematyką socjologii zdrowia i medycyny ze szczególnym uwzględnieniem analizy funkcji instytucji leczenia, ról personelu medycznego i ich wzajemnej relacji oraz komunikacji z pacjentem. Przedstawione zostaną najważniejsze nurty analiz społecznych związanych z medycyną, podstawowe kategorie - zdrowie i choroba - w społecznym kontekście, medykalizacja, wykluczenie społeczne i rola grup społecznych w funkcjonowaniu instytucji medycyny. Uczestniczki/y kursu poznają różnorodne relacje między stanem zdrowia, przyczynami chorób oraz kulturowymi wyznacznikami zachowań w zdrowiu i chorobie a także interakcje społeczne, jakie zachodzą na gruncie instytucji medycznych i społecznych.
Cel kształceniaCelem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką, którą zajmuje się socjologia zdrowia i medycyny. Podczas kursu przedstawione zostaną najważniejsze nurty analiz społecznych związanych z medycyną, podstawowe kategorie - zdrowie i choroba - w społecznym kontekście, medykalizacja, wykluczenie społeczne i rola grup społecznych w funkcjonowaniu medycyny. Uczestnicy kursu poznają różnorodne relacje między stanem zdrowia, przyczynami chorób oraz kulturowymi wyznacznikami zachowań w zdrowiu i chorobie a także interakcje społeczne, jakie zachodzą na gruncie instytucji medycznych i społecznych. Na kursie ukazany zostanie wpływ kultury, procesu socjalizacji i gospodarki na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej oraz zachowania w zdrowiu i w chorobie. Uczestnicy kursu będą potrafili krytycznie wykorzystać tę wiedzę w działalności zawodowej, rozumiejąc społeczne postawy wobec określonych chorób i grup wykluczonych, społeczne bariery warunkujące adaptację do choroby przewlekłej, niepełnosprawności, starości. Zrozumieją też istniejące mechanizmy różnych modeli interakcji między profesjonalistą medycznym a pacjentem i ich ról.
Literatura podstawowa1) A. Ostrowska, Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy, IFIS PAN, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi