Techniki zabiegów medycznych

2019Z

Kod przedmiotu6255S1P-TZM
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia,fizjologia,patofizjologia
Wymagania wstępneWiedza z przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeń1. Higieniczne mycie i dezynfekcja rąk 2. Przygotowywanie roztworów dezynfekcyjnych 3. Cewnikowanie pęcherza moczowego i jego pielęgnacja 4. Zgłębnikowanie żołądka i dwunastnicy 5. Technika karmienia chorego przez zgłębnik, płukanie żołądka, zakładanie sondy żołądkowej 6. Zasady opieki nad pacjentem z drenażem jam ciała 7. Zasady odśluzowywania dróg oddechowych 8. Zasady wykonywania toalety u pacjentów z założoną rurką tracheostomijną i zasady pielęgnacji tracheostomii 9. Technika pobierania materiałów do badań laboratoryjnych 10. Zaopatrywanie ran i stosowanie opatrunków specjalistycznych 11. Zasady podawania, przechowywania i przygotowywania leków ( obliczanie dawek leków) 12. Technika i zasady zakładania obwodowych wkłuć dożylnych oraz żyły szyjnej zewnętrznej. 13. Przygotowanie pacjentów do poszczególnych rodzajów badań obrazowych
Opis wykładówTechniki zabiegów medycznych: 1. Zasady aseptyki, antyseptyki 2. Zasady dekontaminacja ( mycie, dezynfekcja, sterylizacja ) 3. Postępowanie z pacjentem z założonym cewnikiem:  centralnym  obwodowym  szyjnym  moczowym 4. Postępowanie z pacjentem z drenażem jam ciała 5. Zasady odśluzowywania i pielęgnacji dróg oddechowych 6. Podstawowe techniki badan obrazowych
Cel kształceniaPrzedmiot techniki zabiegów medycznych ma na celu naukę zasad i technik wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych i leczniczych przez ratowników w zespołach ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałach ratunkowych.
Literatura podstawowa1) Ślusarska B., Zarzycka D., Zachardiaczek K. (red.), Podstawy Pielęgniarstwa Tom I założenia teoretyczne, t. I, Lublin CZELEJ 2004, 2004 2) Zachardiaczek K. (red), Pielęgniarstwo, PZWL, 2006 3) Kózka M., Płaszewska - Żywko L., Procedury Pilęgniarskie. Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, 2009 4) Kózka M., Płaszewska - Żywko L., Diagnozy i Interwencje pielęgniarskie. Podręcznik dla studentów studiów medycznych, PZWL, 2008
Literatura uzupełniająca1) b, b, b,
Uwagi