Ratownictwo medyczne - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Szkoła Zdrowia Publicznego

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Ratownictwo Medyczne

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w konkursie (rankingu) sumy % punktów uzyskanych z trzech przedmiotów spośród przedstawionych do wyboru: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny i matematyka. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu średniej ocen uzyskanych z wybranych trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym tj.: biologia, chemia lub matematyka lub fizyka, język obcy nowożytny. Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe. Etap pierwszy to egzamin sprawnościowy. Etap drugi to konkurs sumy % punktów na podstawie świadectwa dojrzałości. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu sprawnościowego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.
    Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
    Studia pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne trwają nie krócej niż 6 semestrów i mają profil praktyczny. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Liczba uzyskanych punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi nie mniej niż 180.
    KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
    Absolwent:
    • postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodu ratownika medycznego,
    • posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę i umiejętności specjalistyczne z zakresu nauk medycznych,
    • rozpoznaje stany nagłe zagrożenia życia u dorosłych i dzieci,
    • rozpoznaje stan utraty przytomności oraz zabezpieczyć funkcje życiowe,
    • posługuje się skalami medycznymi oceny stanu ogólnego i ciężkości urazów,
    • potrafi rozpoznawać stany nagłe zagrożenia życia ora ustalić kolejność udzielania pomocy poszkodowanym w katastrofie (TRIAGE),
    • potrafi zabezpieczyć poszkodowanych oraz siebie na miejscu zdarzenia tak aby nie dopuścić do powiększenia liczby poszkodowanych,
    • współuczestniczy w ewakuacji ludzi z miejsc zagrożonych,
    • umie zapewnić opiekę medyczną ekipom ratowniczym podczas akcji ratowniczej,
    • potrafi samodzielnie wykonywać medyczne czynności ratunkowe oraz przeprowadzać czynności podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
    • wykonuje defibrylację ręczną i automatyczną,
    • umie przywracać z użyciem oraz bez użycia przyrządów drożność dróg oddechowych, prowadzić tlenoterapię bierną i wentylację zastępczą,
    • zna zasady podawania i działanie leków stosowanych w ratownictwie medycznym oraz ewentualne reakcje somatyczne po ich podaniu,
    • zapewnia bezpieczny transport poszkodowanego,
    • porozumiewa się z poszkodowanymi i chorymi w sposób adekwatny do zaistniałej sytuacji,
    • jest przygotowany do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
    • potrafi przeprowadzić szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i popularyzować wiedzę ratowniczą we wszystkich środowiskach,
    • systematycznie wzbogaca swoją wiedzę z zakresu umiejętności zawodowych poprzez różne formy samokształcenia,
    • posługuje się językiem obcym na poziomie pozwalającym komunikowanie się z chorym i członkami innych ekip ratowniczych.
    Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
    W kategorii wiedzy Absolwent:
    • zna historię medycyny ratunkowej
    • zna podstawy prawne i funkcjonowanie państwowego i prywatnego Systemu Opieki Zdrowotnej w Polsce i na świecie
    • podaje zasady funkcjonowania zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego
    • posiada podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego w odniesieniu do zasad wykonywanego zawodu ratownika medycznego
    • zna zasady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
    • definiuje podstawowe pojęcia z zakresu promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki
    • zna zagadnienia z dziedziny socjologii i główne teorie wyjaśniające problemy społeczne i ich wpływ na zdrowie człowieka
    • zna podstawowe pojęcia dotyczące moralności i etyki w odniesieniu do zawodu ratownika medycznego
    • posiada wiedzę z zakresu filozofii w odniesieniu do różnych postaw ludzkich
    • zna podstawowe pojęcia z psychologii człowieka i charakteryzuje wpływ procesów poznawczych na działania ratowników i zespołów medycznych oraz na zachowanie pacjenta
    • zna zasady przeprowadzania badań naukowych w tym zbierania informacji i analizy danych naukowych
    • zna wpływ sprawności motorycznej na skuteczność działań ratowniczych i obrony własnej
    • definiuje podstawowe zjawiska biofizyczne i biochemiczne mające wpływ na funkcjonowanie organizmu ludzkiego
    • posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania poszczególnych układów w organizmie człowieka
    • zna budowę anatomiczną poszczególnych układów oraz położenie narządów i innych struktur w organizmie człowieka
    • zna podstawy procesów patofizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka
    • zna mechanizmy obrony własnej organizmu przed szkodliwymi czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi
    • charakteryzuje wpływ środowiska zewnętrznego na zdrowie człowieka
    • zna skutki działania substancji toksycznych na ludzi i podaje zasady postępowania w zatruciach różną drogą
    • zna farmakokinetykę i farmakodynamikę leków w organizmie człowieka oraz zna wskazania i przeciwwskazania do zastosowania leków w pracy ratownika medycznego
    • podaje wartości referencyjne dla podstawowych badań laboratoryjnych
    • ma podstawową wiedzę z zakresu pielęgniarskich procedur medycznych
    • definiuje podstawowe zaburzenia psychiczne i zna elementy interwencji psychologicznych
    • ma wiedzę na temat ostrych i przewlekłych chorób chirurgicznych i wczesnego postępowania z pacjentem urazowym
    • zna podstawy rozpoznawania obrażeń narządu ruchu na podstawie mechanizmu urazu i badania przedmiotowego
    • zna zasady unieruchamiania kończyn ,miednicy, kręgosłupa oraz tamowania krwotoków zewnętrznych – żylnych i tętniczych
    • zna algorytm podstawowych i zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych u dzieci i dorosłych
    • wymienia, podaje charakterystykę i wstępne leczenie stanów zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych i urazach
    • zna odrębności anatomiczne i fizjologiczne dzieci, kobiet w ciąży i ludzi starych oraz ich wpływ na podejmowane działania ratownicze
    • posiada podstawową wiedzę o symptomatologii najczęstszych schorzeń u dzieci
    • zna zasady segregacji przedlekarskiej i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w zdarzeniach masowych i katastrofach
    • zna zasady transportu pacjenta poszkodowanego w wypadku
    • omawia zagadnienia z zakresu tanatologii oraz zasady postępowania po śmierci chorego
    • zna podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania medycyny
    W kategorii umiejętności Absolwent:
    • potrafi wykorzystać wiedzę anatomiczną celem wykonania podstawowych procedur medycznych i diagnozowania potencjalnych uszkodzeń narządów w urazach
    • potrafi przeprowadzić analizę zagrożeń fizjologicznych i biochemicznych dla życia człowieka
    • diagnozuje zaburzenia występujące na poziomie komórek i tkanek po analizie badań i objawów klinicznych
    • potrafi sprawnie odczytać i zanalizować podstawowe parametry życiowe i wdrożyć pewne działania mające na celu podtrzymanie funkcji życiowych u pacjenta z zagrożeniem życia
    • potrafi umiejętnie zastosować leki w stanach zagrożenia życia i zdrowia, uwzględniając przeciwwskazania do ich zastosowania
    • dokonuje oceny negatywnych skutków stosowania leków i innych substancji psychoaktywnych w tym ich przedawkowania
    • zabezpiecza materiał do badań diagnostycznych
    • przewiduje skutki szerzenia się zakażeń wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych.
    • przeprowadza wywiad i badanie fizykalne chorego w stanie zagrożenia zdrowotnego
    • posiada umiejętność sprawnego rozpoznawania oznak zatrzymania krążenia i biegłego stosowania medycznych czynności ratunkowych w podstawowych i zaawansowanych zabiegach reanimacyjnych
    • sprawnie wykorzystuje sprzęt stosowany w medycynie ratunkowej
    • potrafi zaopatrzyć rany i oparzenia, tamować krwotoki zewnętrzne zaopatrywać urazową amputację kończyn oraz unieruchamiać miednicę, kręgosłup i kończyny u pacjenta urazowego
    • umie wykonać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne i diagnostyczne wchodzące w zakres kompetencji ratownika medycznego
    • potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu umiejętnego postępowania z poszkodowanym
    • potrafi rozpoznać zagrożenie pochodzenia środowiskowego i wewnętrznego oraz wdrożyć odpowiednie działania na miejscu zdarzenia
    • posiada umiejętność sprawnego przeprowadzania segregacji medycznej, dekontaminacji i transportu w przypadku zdarzenia masowego i katastrofy
    • potrafi zastosować w praktyce przepisy ustawy o zabezpieczaniu imprez masowych
    • potrafi rozpoznać zaburzenia psychiczne na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego i udzielać pomocy medycznej u pacjenta z tymi zaburzeniami
    • potrafi identyfikować stresory w zawodzie ratownika medycznego i jest w stanie umiejętnie zastosować techniki radzenia sobie ze stresem
    • potrafi zaplanować działanie z zakresu profilaktyki i prewencji chorób w oparciu o analizę zagrożeń zdrowotnych
    • analizuje czynniki wpływające na politykę zdrowotną państwa
    • potrafi przygotować analizę rynku medycznego w Polsce i sprawnie zarządzać jego zasobami
    • planuje działania z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
    • potrafi przekazać wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i kwalifikowanej pierwszej pomocy
    • potrafi prawidłowo prowadzić dokumentację medyczną w zespołach wyjazdowych i szpitalnych oddziałach ratunkowych
    • przygotowuje raport pisemny i ustny o stanie pacjenta i zastosowanych działaniach ratunkowych.
    • potrafi analizować własne błędy i wyciągać wnioski celem doskonalszego udzielania pomocy medycznej
    • posiada umiejętność krytycznego korzystania ze źródeł informacji zawartych w literaturze medycznej w formie papierowej i elektronicznej poprzez analizę ich treści
    • potrafi interpretować dane liczbowe i wykorzystywać je w pracach naukowych
    • wykorzystuje programy komputerowe celem usprawnienia zadań ratowniczych
    • obsługuje systemy przesyłu danych wykorzystywane w pogotowiu ratunkowym
    • potrafi samodzielnie stawiać cele badań naukowych i analizować ich wyniki i sprawnie wyciągać wnioski.
    • potrafi przekazać wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i kwalifikowanej pierwszej pomocy
    • potrafi odebrać poród w warunkach poza szpitalnych
    • przestrzega zasad postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy w tym przestępstw na tle seksualnym
    • doskonali umiejętność pływania i wspinaczki
    • potrafi wykorzystać umiejętności ruchowe w działaniach ratowniczych na lądzie i w wodzie
    • zna język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się z pacjentem i członkami innych ekip ratowniczych oraz pozwalającym na korzystanie z anglojęzycznej literatury medycznej
    W kategorii kompetencji społecznych Absolwent:
    • jest gotów do współpracy i podporządkowania się poszczególnym członkom zespołu i pozostałym jednostkom systemu
    • zachowuje krytycyzm w ocenie sytuacji i postępowaniu w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowotnego
    • wykazuje odpowiedzialność w podejmowanych działaniach ratowniczych
    • dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla sprawnego przeprowadzania działań ratowniczych na lądzie i wodzie
    • systematycznie wzbogaca wiedzę i umiejętności medyczne poprzez różne formy samokształcenia i zorganizowane kursy medyczne
    • dba o bezpieczeństwo własne i zespołu poprzez umiejętne stosowanie środków ochrony osobistej oraz prawidłową ocenę miejsca zdarzenia
    • przestrzega praw pacjenta w tym tajemnicy lekarskiej, a w swoich działaniach stosuje się do norm etycznych i moralnych
    • potrafi umiejętnie kierować zespołem zachowując wrażliwość ma potrzeby poszczególnych członów zespołu
    • jest wrażliwy na potrzeby pacjentów jednoczenie zachowując krytycyzm w kontakcie z poszkodowanym
    • popularyzuje wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
    • określa skutki wpływu sytuacji kryzysowych na podejmowane działania ratownicze
    • przestrzega zasad zdrowego trybu życia
    • identyfikuje problemy pacjenta analizując dane z wywiadu oraz sygnały pozawerbalne
    • wyjaśnia poszkodowanemu istotę jego choroby czy urazu, zapewniając mu jednocześnie wsparcie psychiczne
    • w swojej pracy zawodowej odznacza się kreatywnością i konsekwentnością poprzez stałe udoskonalanie warunków pracy
    PRAKTYKI
    Program studiów przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze nie mniej niż 380 godzin. Liczba uzyskanych punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 9.
    Rodzaje praktyk wymaganych programem studiów to: praktyka wakacyjna po pierszym roku, Praktyka śródroczna w SOR, Praktyka wakacyjna- Jednostka Terenowej Straży Pożarnej, Praktyka wakacyjna- Zespół Ratownictwa Medycznego.
    Program studiów przewiduje także Obóz sprawnościowy z elementami ratownictwa wodnego oraz Obóz sprawnościowy z elementami ratownictwa wodnego, w łącznym wymiarze godzin- 160 oraz liczbą uzyskanych punktów ECTS 4.
    Praktyki zawodowe odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej i obejmują doskonalenie umiejętności zawodowych.
    Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do zdania egzaminu dyplomowego (teoretycznego i praktycznego).
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, w Centrum Powiadamiania Ratunkowego na różnych szczeblach; w zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej i innych służbach ratowniczych oraz zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Anatomia
3,5
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
30
10
10
Biofizyka
0,5
ZAL-O
Wykład
5
Biologia i mikrobiologia
2,5
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
5
10
Dydaktyka medyczna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Etyka zawodowa ratownika medycznego
2
ZAL-O
ZAL-O
Seminarium
Wykład
10
10
Prawo medyczne
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
10
10
Psychologia
3
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
15
10
Socjologia medycyny
3
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
10
III - Kierunkowe
Podstawowe zabiegi medyczne
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
40
10
Procedury ratunkowe przedszpitalne
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
40
10
Techniki zabiegów medycznych
2,5
ZAL
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
40
10
SUMA
26,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język migowy
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
5
Język obcy II
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Biochemia z elementami chemii
0,5
ZAL-O
EGZ
Seminarium
Wykład
10
10
Etykieta
0,5
Informatyka i biostatystyka
1
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
Zdrowie publiczne
2,5
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
28
III - Kierunkowe
Choroby wewnętrzne z elementami onkologii cz.1
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
10
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej
3,5
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
30
10
10
Medyczne czynności ratunkowe cz. 1
3,5
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
10
60
15
Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
10
SUMA
29,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa
0,5
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Wykład
20
10
Język obcy III
1
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru I
4
II - Podstawowe
Farmakologia z toksykologią
3
Patologia
1,5
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
10
Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego cz.1
2
III - Kierunkowe
Chirurgia cz. 1
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
20
Choroby wewnętrzne z elementami onkologii cz.2
3
EGZ
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
Seminarium
20
30
10
Choroby zakaźne
1
Intensywna terapia cz.1
2
Kardiologia
2,5
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
10
Laryngologia
1,5
Medycyna katastrof
2,5
Medycyna ratunkowa cz. 1
2,5
V - Praktyka
Praktyka śródroczna -Oddział chirurgii
2
Praktyka śródroczna -Oddział kardiologii
2
SUMA
33,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Ergonomia
0,25
Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego cz.2
2
III - Kierunkowe
Chirurgia cz. 2
3
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
30
10
20
Choroby tropikalne
1,5
Farmakologia i toksykologia kliniczna
1,5
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
10
20
Intensywna terapia cz.2
3
Neurologia
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
3
Pediatria 1/2
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
25
10
15
Urologia
2
V - Praktyka
Praktyka zawodowa wakacyjna - Zespól Ratownictwa Medycznego
6
Praktyka zawodowa wakacyjna -Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
6
Praktyka śródroczna Oddział Ortopedyczno -Urazowy
2
Praktyka śródroczna Oddział Pediatrii
2
SUMA
44,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru III
4
II - Podstawowe
Badania naukowe w ratownictwie medycznym
2
III - Kierunkowe
Medycyna ratunkowa cz. 2
3,5
Medycyna sądowa
2
Medyczne czynności ratunkowe cz. 2
5
Neurochirurgia
3
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
20
10
20
Pediatria 2/2
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
20
15
Podstawy okulistyki w ratownictwie medycznym
2
Psychiatria
2
V - Praktyka
Praktyka śródroczna –ZRM
2
SUMA
28,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ginekologia i położnictwo
2
Medycyna ratunkowa cz. 3
6
Medycyna taktyczna
1
Medyczne czynności ratunkowe cz. 3
2
SUMA
11,5