Ratownictwo medyczne - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Szkoła Zdrowia Publicznego

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Ratownictwo Medyczne

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w konkursie (rankingu) sumy % punktów uzyskanych z trzech przedmiotów spośród przedstawionych do wyboru: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny i matematyka. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” kryterium kwalifikacji stanowiło miejsce uzyskane w rankingu średniej ocen uzyskanych z wybranych trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym tj.: biologia, chemia lub matematyka lub fizyka, język obcy nowożytny. Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe. Etap pierwszy to egzamin sprawnościowy. Etap drugi to konkurs sumy % punktów na podstawie świadectwa dojrzałości. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu sprawnościowego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne trwają nie krócej niż 6 semestrów i mają profil praktyczny. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Liczba uzyskanych punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi nie mniej niż 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent:
  • postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodu ratownika medycznego,
  • posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę i umiejętności specjalistyczne z zakresu nauk medycznych,
  • rozpoznaje stany nagłe zagrożenia życia u dorosłych i dzieci,
  • rozpoznaje stan utraty przytomności oraz zabezpieczyć funkcje życiowe,
  • posługuje się skalami medycznymi oceny stanu ogólnego i ciężkości urazów,
  • potrafi rozpoznawać stany nagłe zagrożenia życia ora ustalić kolejność udzielania pomocy poszkodowanym w katastrofie (TRIAGE),
  • potrafi zabezpieczyć poszkodowanych oraz siebie na miejscu zdarzenia tak aby nie dopuścić do powiększenia liczby poszkodowanych,
  • współuczestniczy w ewakuacji ludzi z miejsc zagrożonych,
  • umie zapewnić opiekę medyczną ekipom ratowniczym podczas akcji ratowniczej,
  • potrafi samodzielnie wykonywać medyczne czynności ratunkowe oraz przeprowadzać czynności podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
  • wykonuje defibrylację ręczną i automatyczną,
  • umie przywracać z użyciem oraz bez użycia przyrządów drożność dróg oddechowych, prowadzić tlenoterapię bierną i wentylację zastępczą,
  • zna zasady podawania i działanie leków stosowanych w ratownictwie medycznym oraz ewentualne reakcje somatyczne po ich podaniu,
  • zapewnia bezpieczny transport poszkodowanego,
  • porozumiewa się z poszkodowanymi i chorymi w sposób adekwatny do zaistniałej sytuacji,
  • jest przygotowany do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • potrafi przeprowadzić szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i popularyzować wiedzę ratowniczą we wszystkich środowiskach,
  • systematycznie wzbogaca swoją wiedzę z zakresu umiejętności zawodowych poprzez różne formy samokształcenia,
  • posługuje się językiem obcym na poziomie pozwalającym komunikowanie się z chorym i członkami innych ekip ratowniczych.
  Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  W kategorii wiedzy Absolwent:
  • zna historię medycyny ratunkowej
  • zna podstawy prawne i funkcjonowanie państwowego i prywatnego Systemu Opieki Zdrowotnej w Polsce i na świecie
  • podaje zasady funkcjonowania zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego
  • posiada podstawowe wiadomości z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego w odniesieniu do zasad wykonywanego zawodu ratownika medycznego
  • zna zasady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej
  • definiuje podstawowe pojęcia z zakresu promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki
  • zna zagadnienia z dziedziny socjologii i główne teorie wyjaśniające problemy społeczne i ich wpływ na zdrowie człowieka
  • zna podstawowe pojęcia dotyczące moralności i etyki w odniesieniu do zawodu ratownika medycznego
  • posiada wiedzę z zakresu filozofii w odniesieniu do różnych postaw ludzkich
  • zna podstawowe pojęcia z psychologii człowieka i charakteryzuje wpływ procesów poznawczych na działania ratowników i zespołów medycznych oraz na zachowanie pacjenta
  • zna zasady przeprowadzania badań naukowych w tym zbierania informacji i analizy danych naukowych
  • zna wpływ sprawności motorycznej na skuteczność działań ratowniczych i obrony własnej
  • definiuje podstawowe zjawiska biofizyczne i biochemiczne mające wpływ na funkcjonowanie organizmu ludzkiego
  • posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania poszczególnych układów w organizmie człowieka
  • zna budowę anatomiczną poszczególnych układów oraz położenie narządów i innych struktur w organizmie człowieka
  • zna podstawy procesów patofizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka
  • zna mechanizmy obrony własnej organizmu przed szkodliwymi czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi
  • charakteryzuje wpływ środowiska zewnętrznego na zdrowie człowieka
  • zna skutki działania substancji toksycznych na ludzi i podaje zasady postępowania w zatruciach różną drogą
  • zna farmakokinetykę i farmakodynamikę leków w organizmie człowieka oraz zna wskazania i przeciwwskazania do zastosowania leków w pracy ratownika medycznego
  • podaje wartości referencyjne dla podstawowych badań laboratoryjnych
  • ma podstawową wiedzę z zakresu pielęgniarskich procedur medycznych
  • definiuje podstawowe zaburzenia psychiczne i zna elementy interwencji psychologicznych
  • ma wiedzę na temat ostrych i przewlekłych chorób chirurgicznych i wczesnego postępowania z pacjentem urazowym
  • zna podstawy rozpoznawania obrażeń narządu ruchu na podstawie mechanizmu urazu i badania przedmiotowego
  • zna zasady unieruchamiania kończyn ,miednicy, kręgosłupa oraz tamowania krwotoków zewnętrznych – żylnych i tętniczych
  • zna algorytm podstawowych i zaawansowanych zabiegów reanimacyjnych u dzieci i dorosłych
  • wymienia, podaje charakterystykę i wstępne leczenie stanów zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych i urazach
  • zna odrębności anatomiczne i fizjologiczne dzieci, kobiet w ciąży i ludzi starych oraz ich wpływ na podejmowane działania ratownicze
  • posiada podstawową wiedzę o symptomatologii najczęstszych schorzeń u dzieci
  • zna zasady segregacji przedlekarskiej i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w zdarzeniach masowych i katastrofach
  • zna zasady transportu pacjenta poszkodowanego w wypadku
  • omawia zagadnienia z zakresu tanatologii oraz zasady postępowania po śmierci chorego
  • zna podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania medycyny
  W kategorii umiejętności Absolwent:
  • potrafi wykorzystać wiedzę anatomiczną celem wykonania podstawowych procedur medycznych i diagnozowania potencjalnych uszkodzeń narządów w urazach
  • potrafi przeprowadzić analizę zagrożeń fizjologicznych i biochemicznych dla życia człowieka
  • diagnozuje zaburzenia występujące na poziomie komórek i tkanek po analizie badań i objawów klinicznych
  • potrafi sprawnie odczytać i zanalizować podstawowe parametry życiowe i wdrożyć pewne działania mające na celu podtrzymanie funkcji życiowych u pacjenta z zagrożeniem życia
  • potrafi umiejętnie zastosować leki w stanach zagrożenia życia i zdrowia, uwzględniając przeciwwskazania do ich zastosowania
  • dokonuje oceny negatywnych skutków stosowania leków i innych substancji psychoaktywnych w tym ich przedawkowania
  • zabezpiecza materiał do badań diagnostycznych
  • przewiduje skutki szerzenia się zakażeń wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych.
  • przeprowadza wywiad i badanie fizykalne chorego w stanie zagrożenia zdrowotnego
  • posiada umiejętność sprawnego rozpoznawania oznak zatrzymania krążenia i biegłego stosowania medycznych czynności ratunkowych w podstawowych i zaawansowanych zabiegach reanimacyjnych
  • sprawnie wykorzystuje sprzęt stosowany w medycynie ratunkowej
  • potrafi zaopatrzyć rany i oparzenia, tamować krwotoki zewnętrzne zaopatrywać urazową amputację kończyn oraz unieruchamiać miednicę, kręgosłup i kończyny u pacjenta urazowego
  • umie wykonać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne i diagnostyczne wchodzące w zakres kompetencji ratownika medycznego
  • potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu umiejętnego postępowania z poszkodowanym
  • potrafi rozpoznać zagrożenie pochodzenia środowiskowego i wewnętrznego oraz wdrożyć odpowiednie działania na miejscu zdarzenia
  • posiada umiejętność sprawnego przeprowadzania segregacji medycznej, dekontaminacji i transportu w przypadku zdarzenia masowego i katastrofy
  • potrafi zastosować w praktyce przepisy ustawy o zabezpieczaniu imprez masowych
  • potrafi rozpoznać zaburzenia psychiczne na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego i udzielać pomocy medycznej u pacjenta z tymi zaburzeniami
  • potrafi identyfikować stresory w zawodzie ratownika medycznego i jest w stanie umiejętnie zastosować techniki radzenia sobie ze stresem
  • potrafi zaplanować działanie z zakresu profilaktyki i prewencji chorób w oparciu o analizę zagrożeń zdrowotnych
  • analizuje czynniki wpływające na politykę zdrowotną państwa
  • potrafi przygotować analizę rynku medycznego w Polsce i sprawnie zarządzać jego zasobami
  • planuje działania z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
  • potrafi przekazać wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • potrafi prawidłowo prowadzić dokumentację medyczną w zespołach wyjazdowych i szpitalnych oddziałach ratunkowych
  • przygotowuje raport pisemny i ustny o stanie pacjenta i zastosowanych działaniach ratunkowych.
  • potrafi analizować własne błędy i wyciągać wnioski celem doskonalszego udzielania pomocy medycznej
  • posiada umiejętność krytycznego korzystania ze źródeł informacji zawartych w literaturze medycznej w formie papierowej i elektronicznej poprzez analizę ich treści
  • potrafi interpretować dane liczbowe i wykorzystywać je w pracach naukowych
  • wykorzystuje programy komputerowe celem usprawnienia zadań ratowniczych
  • obsługuje systemy przesyłu danych wykorzystywane w pogotowiu ratunkowym
  • potrafi samodzielnie stawiać cele badań naukowych i analizować ich wyniki i sprawnie wyciągać wnioski.
  • potrafi przekazać wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • potrafi odebrać poród w warunkach poza szpitalnych
  • przestrzega zasad postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy w tym przestępstw na tle seksualnym
  • doskonali umiejętność pływania i wspinaczki
  • potrafi wykorzystać umiejętności ruchowe w działaniach ratowniczych na lądzie i w wodzie
  • zna język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się z pacjentem i członkami innych ekip ratowniczych oraz pozwalającym na korzystanie z anglojęzycznej literatury medycznej
  W kategorii kompetencji społecznych Absolwent:
  • jest gotów do współpracy i podporządkowania się poszczególnym członkom zespołu i pozostałym jednostkom systemu
  • zachowuje krytycyzm w ocenie sytuacji i postępowaniu w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowotnego
  • wykazuje odpowiedzialność w podejmowanych działaniach ratowniczych
  • dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla sprawnego przeprowadzania działań ratowniczych na lądzie i wodzie
  • systematycznie wzbogaca wiedzę i umiejętności medyczne poprzez różne formy samokształcenia i zorganizowane kursy medyczne
  • dba o bezpieczeństwo własne i zespołu poprzez umiejętne stosowanie środków ochrony osobistej oraz prawidłową ocenę miejsca zdarzenia
  • przestrzega praw pacjenta w tym tajemnicy lekarskiej, a w swoich działaniach stosuje się do norm etycznych i moralnych
  • potrafi umiejętnie kierować zespołem zachowując wrażliwość ma potrzeby poszczególnych członów zespołu
  • jest wrażliwy na potrzeby pacjentów jednoczenie zachowując krytycyzm w kontakcie z poszkodowanym
  • popularyzuje wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
  • określa skutki wpływu sytuacji kryzysowych na podejmowane działania ratownicze
  • przestrzega zasad zdrowego trybu życia
  • identyfikuje problemy pacjenta analizując dane z wywiadu oraz sygnały pozawerbalne
  • wyjaśnia poszkodowanemu istotę jego choroby czy urazu, zapewniając mu jednocześnie wsparcie psychiczne
  • w swojej pracy zawodowej odznacza się kreatywnością i konsekwentnością poprzez stałe udoskonalanie warunków pracy
  PRAKTYKI
  Program studiów przewiduje praktyki zawodowe w wymiarze nie mniej niż 380 godzin. Liczba uzyskanych punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 9.
  Rodzaje praktyk wymaganych programem studiów to: praktyka wakacyjna po pierszym roku, Praktyka śródroczna w SOR, Praktyka wakacyjna- Jednostka Terenowej Straży Pożarnej, Praktyka wakacyjna- Zespół Ratownictwa Medycznego.
  Program studiów przewiduje także Obóz sprawnościowy z elementami ratownictwa wodnego oraz Obóz sprawnościowy z elementami ratownictwa wodnego, w łącznym wymiarze godzin- 160 oraz liczbą uzyskanych punktów ECTS 4.
  Praktyki zawodowe odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej i obejmują doskonalenie umiejętności zawodowych.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do zdania egzaminu dyplomowego (teoretycznego i praktycznego).
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, w Centrum Powiadamiania Ratunkowego na różnych szczeblach; w zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej i innych służbach ratowniczych oraz zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
0
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Biofizyka
1
Biologia i mikrobiologia
4
Dydaktyka medyczna
1
Podstawy demografii
0,5
Podstawy pielęgniarstwa
2
Propedeutyka prawa
1
Psychologia
2
III - Kierunkowe
Kwalifikowana pierwsza pomoc
3
VI - Praktyka
Praktyka w oddziale zachowawczym szpitala
4
SUMA
21,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne
1
Wychowanie fizyczne -basen
0
II - Podstawowe
Biochemia
2
Fizjologia
7
Higiena i epidemiologia
1
Język migowy
1
Zdrowie publiczne
2
III - Kierunkowe
Choroby wewnętrzne z kardiologią cz. 1
2
Medyczne czynności ratunkowe cz. 1
8
VI - Praktyka
Praktyka w oddziale zabiegowym szpitala
4
VII - Inne
Etykieta
0,5
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
31,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Farmakologia
3
Metodologia badań
1
Patofizjologia
2
Podstawy diagnostyki laboratoryjnej
2
III - Kierunkowe
Kwalifikowana pierwsza pomoc
3
Medycyna katastrof i pola walki
2
Medycyna ratunkowa cz. I
3
Medyczne czynności ratunkowe w laryngologii
2
Pediatria 1/2
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
25
10
20
Podstawy onkologii
1
Psychologia kliniczna
2
Stany nagłe w dermatologii
1
SUMA
26,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Toksykologia
2
Wychowanie fizyczne z elementami ratownictwa
0
III - Kierunkowe
Chirurgia cz. 1
3
Choroby wewnętrzne z kardiologią cz. 2
4
Intensywna terapia z anestezjologią cz. 1
3
Neurologia
2
Pediatria 2/2
3
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Seminarium
Wykład
10
20
20
Przedmioty do wyboru BLOK A
0
Traumatologia narządu ruchu
3
VI - Praktyka
Obóz sprawnościowy
4
Praktyka zawodowa- ZRM
4
Praktyka zawodowa-SOR
4
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
34,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chirurgia cz. 2
3
Intensywna terapia z anestezjologią cz. 2
3
Medycyna ratunkowa cz. 2
5
Medycyna sądowa
2
Medyczne czynności ratunkowe cz. 2
6
Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy
2
Neurochirurgia z neurotraumatologią
2
Psychiatria
2
Seminarium dyplomowe
2
Stany nagłe w pediatrii z uwzględnieniem neonatologii
1
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa- ZRM
4
SUMA
32,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Podstawy ekonomii, organizacji i zarządzania w służbie zdrowia
1
III - Kierunkowe
Egzamin dyplomowy i obrona pracy dyplomowej
10
Medycyna ratunkowa cz. 3
6
Medyczne czynności ratunkowe cz. 3
7
Położnictwo i ginekologia
2
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Seminarium
Ćwiczenia
Wykład
10
20
20
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa-SOR
4
SUMA
32,0