Kształtowanie środowiska - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Ochrona Środowiska

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedziałów średniej % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, złożonego na poziomie podstawowym z obowiązkowych przedmiotów – należy dokonać wyboru trzech z przedstawionych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata), język polski matematyka. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości w systemie „starej matury” kryterium stanowił ranking przedziałów średniej ocen uzyskanych z przedmiotów: biologia lub chemia, fizyka lub matematyka lub geografia, język polski lub język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien rozumieć i umieć analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Powinien znać podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz kierować się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Powinien posiadać umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent winien znać podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadać umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej.
  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie poniżej wymienione efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) Zna metody matematyczne w naukach o środowisku, technicznych i rolniczych oraz opis matematycznych zjawisk i procesów w przyrodzie, a także problemy z zakresu nauk przyrodniczych
  b) Zna podstawowe wielkości fizyczne, prawa przyrody w technice i życiu codziennym oraz zjawiska i procesy fizyczne w przyrodzie
  c) Opisuje właściwości pierwiastków i związków chemicznych, stanów materii, reakcje chemiczne za pomocą równań
  d) Zna najistotniejsze cechy regulacji prawnych i ekonomicznych, wzajemne związki między nimi i tendencje ich rozwoju na poziomie międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym
  e) Zna systemy zarządzania środowiskiem, organizację monitoringu środowiska, procedury oceny oddziaływania na środowisko
  f) Zna procesy ekologiczne i ewolucyjne warunkujące różnorodność biologiczną oraz zagrożenia ekologiczne
  g) Opisuje i interpretuje wybrane zjawiska i procesy: geologiczne, geomorfologiczne, glebowe, zachodzące współcześnie i w geologicznej skali czasu, oraz funkcje gleb
  h) Zna funkcjonowanie systemów: pogodowego, klimatycznego i hydrologicznego
  i) Zna procesy biologiczne warunkujące życie na różnych poziomach jego organizacji, rolę drobnoustrojów w utrzymywaniu równowagi biologicznej środowiska oraz znaczenie organizmów transgenicznych
  j) Identyfikuje regiony przyrodniczo-gospodarcze Polski, zagrożenia cywilizacyjne oraz koszty związane z ochroną środowiska
  k) Zna podstawowe technologie stosowane w ochronie środowiska i zasady eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w ochronie i oczyszczaniu poszczególnych elementów środowiska
  l) Zna system informacji GIS wykorzystywany w ocenie i ochronie środowiska, założenia ochrony środowiska i metody rekultywacji oraz zagospodarowania zasobów wodnych
  m) Opisuje zasoby i możliwości regeneracyjne przyrody, racjonalne funkcjonowanie człowieka w przyrodzie w skali lokalnej i globalnej, zagrożenia powodowane działalnością człowieka
  n) Zna schematy technologiczne, zasady wykonywania projektów procesowych
  o) Wymienia odnawialne i nieodnawialne źródła energii
  p) Zna i interpretuje zjawiska i procesy klimatologiczne, meteorologiczne i hydrologiczne w powiązaniu ze stanem środowiska przyrodniczego
  q) Opisuje przyczyny degradacji gleby, zasobów wodnych i krajobrazu oraz przedsięwzięcia odnowy środowiska uwzględniając potrzeby przyrodnicze i ograniczenia gospodarcze
  r) Definiuje podstawowe zjawiska związane z oddziaływaniem odpadów, osadów i promieniowania jonizującego na środowisko i człowieka
  s) Zna zasady przetwarzania biomasy roślin energetycznych na paliwa stałe i płynne
  t) Opisuje funkcjonowanie ekosystemów leśnych i rolniczych
  u) Definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  v) Zna zasady konstrukcji planu działalności gospodarczej dla konkretnego obszaru prawnie chronionego, programu doradczego ekorozwoju gminy wiejskiej i strategii zarządzania produktem w oparciu o zasady marketingu ekologicznego
  w) Wykazuje znajomość podstawowych terminów w języku obcym w zakresie ochrony środowiska
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) Posiada umiejętność praktycznej obsługi programów ze wszystkich grup oprogramowania użytkowego i wykorzystania informacji, prezentowania zawartości baz danych i wykonywania rysunku 2D i 3D.
  b) Posługuje się metodami matematycznymi w naukach o środowisku, technicznych i rolniczych oraz interpretuje i wykonuje pomiary podstawowych wielkości fizycznych i chemicznych
  c) Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej w zakresie ochrony środowiska
  d) Ocenia przyczyny i skutki procesów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych
  e) Potrafi sporządzać programy i plany zarządzania krajobrazem rolniczym w gminie, dokumentację graficzną,
  f) Klasyfikuje zagrożenia cywilizacyjne, określa ich skalę i metody działania w sytuacjach kryzysowych oraz etapy opracowywanego projektu zrównoważonego rozwoju
  g) Identyfikuje zagrożenia ekologiczne oraz dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk w oparciu o dane z monitoringu środowiska
  h) Posługuje się podstawowymi technikami pracy laboratoryjnej i terenowej biologów, mikrobiologów i biochemików
  i) Poprawnie interpretuje procesy degradacji gleb oraz procesy zanieczyszczenia wody i powietrza, wybiera sposób przeciwdziałania tym zjawiskom
  j) Korzysta z map tematycznych w ocenie jakości środowiska oraz ze schematów technologicznych z zakresu inżynierii procesowej
  k) Ocenia przydatność odnawialnych źródeł energii – szczególnie pochodzenia rolniczego – na poziomie lokalnym i krajowym oraz zapotrzebowanie na nie
  l) Posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań w ochronie środowiska
  m) Stosuje procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz podstawowe technologie w ochronie środowiska
  n) Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim i języku obcym z zakresu ochrony środowiska
  o) Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym oraz prezentowania wiedzy z zakresu szeroko pojętej ochrony i kształtowania środowiska
  p) Posiada znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury z zakresu ochrony i kształtowania środowiska
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
  b) Ma zdolność abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu nauk przyrodniczych
  c) Potrafi pracować samodzielnie i w grupie oraz kierować zespołami ludzkimi
  d) Potrafi określić priorytety służące ochronie środowiska
  e) Jest wrażliwy na utrzymywanie równowagi biologicznej środowiska oraz na znaczenie organizmów transgenicznych
  f) Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z ochrona środowiska
  g) Wspiera zasady i posługuje się argumentami na rzecz zrównoważonego rozwoju
  h) Ma świadomość konieczności ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego
  i) Uznaje środowiskową potrzebę oceny zastosowania bioenergii w gospodarce i rolnictwie
  j) Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie ochrony środowiska
  k) Przestrzega bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych
  l) Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji w zakresie ochrony i kształtowania środowiska
  m) Interesuje się podstawowymi zmianami i zagrożeniami środowiska spowodowanymi na powierzchni Ziemi, w przypowierzchniowej warstwie skorupy ziemskiej i w glebach
  n) Potrafi myśleć i działać w ochronie środowiska w sposób perspektywiczny i przedsiębiorczy
  PRAKTYKI
  Program studiów przewiduje praktykę zawodową w wymiarze 6 tygodni.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia projektowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent powinien być przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji oraz szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Biologia ogólna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Botanika
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Chemia ogólna
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Matematyka I
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Ekologia
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Hydrologia
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Meteorologia i klimatologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Grafika inżynierska
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
15
15
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
3
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Biochemia
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Chemia organiczna
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Matematyka II
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Mikrobiologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Zoologia
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Geologia z geomorfologią
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Fizyka
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
III - Kierunkowe
Mikrobiologia środowiskowa
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Egzamin
30
15
Ochrona przyrody
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Prawo ochrony środowiska
2
Przemysłowe i komunalne zanieczyszczenia środowiska
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Rolnicze zanieczyszczenia środowiska
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł specjalnościowy I
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Moduł specjalnościowy II
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Ekonomia środowiska
3
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
15
15
Gleboznawstwo
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Melioracje
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Monitoring środowiska
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Technologie ochrony atmosfery
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł specjalnościowy III
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Moduł specjalnościowy IV
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Moduł specjalnościowy V
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Moduł wydziałowy I
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Inżynieria procesowa
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Rolnicze surowce energetyczne
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Technologie bioenergetyczne
3,5
BRAK
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
4
6
20
15
Technologie utylizacji odpadów
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Chemia gleby
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Moduł specjalnościowy VI
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Moduł specjalnościowy VII
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Moduł specjalnościowy VIII
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Rośliny ogrodnicze w krajobrazie
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekosystemy trawiaste
3
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
6
24
15
Rekultywacja terenów zdegradowanych
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia projektowe
Wykład
30
15
Technologie oczyszczania wody i ścieków
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Moduł specjalnościowy IX
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Moduł specjalnościowy X
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Praca inżynierska
3
ZAL
Pracownia dyplomowa
0
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium inżynierskie
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa
6

ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
0
240
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ocena oddziaływania na środowisko
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Gospodarka leśna
2,5
ZAL-O


ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Wykład
20
4
6
15
Moduł specjalnościowy XI
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Moduł specjalnościowy XII
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Moduł wydziałowy
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Praca inżynierska I
12
ZAL
Pracownia dyplomowa
0
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium inżynierskie
2
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
VII - Inne
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0