Biologia ogólna

General biology

2021Z

Kod przedmiotu56S1-BIOLOOGO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPoziom organizacji biologicznej. Komórka jako samodzielny organizm lub jego jednostka strukturalna. Metabolizm komórek. Metabolizm organizmów. Ewolucyjne procesy powstawania i wymierania gatunków. Zasady nazewnictwa i nomenklatury biologicznej. Przegląd systematyczny i charakterystyka biologiczna ważniejszych grup roślin. Przegląd systematyczny i charakterystyka biologiczna ważniejszych grup zwierząt. Podstawy genetyki. Organizacja genomów organizmów prokariotycznych i eukariotycznych. Genetycznie zmodyfikowane organizmy. Różnorodność biologiczna flory i fauny Polski.,ĆWICZENIA:Bioindykacja jako metoda określania kierunku i stopnia zmian w środowisku. Komórka jako podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmu. Podziały komórkowe. Wybrane właściwości organizmów. Gatunek, jako podstawowa jednostka klasyfikacyjna. Gatunek, jako element porządkujący systemy genetyczne w przyrodzie. Ewolucyjne procesy wymierania gatunków. Gatunki endemiczne i reliktowe flory krajowej. Gatunki endemiczne i reliktowe fauny krajowej. Charakterystyka wybranych gatunków roślin zagrożonych wyginięciem i objętych ochroną prawną. Charakterystyka wybranych gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem i objętych ochroną prawną. Choroby genetyczne. Wykorzystanie technik inżynierii genetycznej w medycynie i farmacji. Celowość konstrukcji zwierząt transgenicznych.
Cel kształceniaZapoznanie z poziomami organizacji biologicznej i powiązaniami między organizmami.
Literatura podstawowa1) Alberts B.,Bray D.,Hopkin K.,Johnson K.,Levis J.,Raff M.,Roberts K.,Walter P. , Podstawy biologii komórki", wyd. PWN Warszawa, t. Cz. 1 i Cz, PWN Warszawa, 2005 2) Szyszka R., Ćwiczenia z biologii i technik biologii molekularne, wyd. KUL Lublin, 1998 3) Jurd R.D. , Krótkie wykłady. Biologia zwierząt, PWN Warszawa, 2003 4) Lack A.J., Evans D.E. , Krótkie wykłady. Biologia roślin, PWN Warszawa, 2003 5) Twyman R.M. , Krótkie wykłady. Biologia rozwoju, PWN Warszawa, 2003 6) Jarowaja J.M., Jarygin W.N., Ullissow T.N., Biologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych, PZWL, 2003
Literatura uzupełniająca1) Bal J. , wyd. PWN Warszawa, Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej, 2006r., tom 2) Baj J., Markiewicz Z. , wyd. PWN Warszawa, Biologia molekularna bakterii, 2006r., tom 3) Weiner J. , wyd. PWN Warszawa, Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej, 2003r., tom
UwagiZajęcia laboratoryjne mogą odbywać się maksymalnie w 16. osobowych grupach.