Chemia ogólna

General chemistry

2021Z

Kod przedmiotu56S1-CHEMOG
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe prawa i pojęcia chemiczne. Budowa atomów i cząsteczek. Układ okresowy pierwiastków. Pierwiastki niezbędne w życiu człowieka. Klasyfikacja związków nieorganicznych. Teorie kwasowo - zasadowe. Równowagi w roztworach wodnych. Procesy dysocjacji i hydrolizy. Iloczyn jonowy wody. Wykładnik wodorowy pH. Rola i znaczenie pH w przyrodzie. Roztwory buforowe. Związki kompleksowe. Analiza ilościowa: alkacymetria, kompleksonometria, redoksymetria. Twardość wody – rodzaje, oznaczanie oraz usuwanie.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Wybrane reakcje chemiczne zachodzące w roztworach wodnych. Analiza jakościowa wybranych kationów i anionów. Cząsteczkowy i jonowy zapis reakcji chemicznych. Reakcje utleniania i redukcji. Obliczenia i analizy dotyczące stężeń roztworów. Obliczanie i mierzenie pH roztworów słabych i mocnych kwasów i zasad oraz roztworów buforowych. Podstawy analizy miareczkowej: alkacymetria, manganometria, kompleksonometria - zasady oznaczeń, krzywe miareczkowania, wskaźniki, zadania rachunkowe. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy w laboratorium chemicznym.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Smoczyński L., Wardzyńska R., "Zarys chemii ogólnej i analitycznej.Teoria i praktyka" , UWM Olsztyn, 2013 2) Wiśniewski W., Majkowska H., "Chemia ogólna i nieorganiczna", UWM Olsztyn, 2000 3) Lipiec T., Szmal Z., "Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej", PZWL Warszawa, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi