Ekologia

Ecology

2021Z

Kod przedmiotu56S1-EKOLO
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówakres ekologii; poziomy organizacji życia. Zasady funkcjonowania układów ekologicznych. Czynniki środowiska i ich wpływ na funkcjonowanie organizmów. Tolerancja ekologiczna. Nisza ekologiczna. Sukcesja ekologiczna. Genetyka populacyjna: równowaga genetyczna, mechanizmy ewolucji, specjacja. Różnorodność biologiczna w biosferze: wymiary i poziomy, przestrzenne zróżnicowanie, mierniki, znaczenie. Przegląd biomów z elementami biogeografii. Ekologia stosowana: eksploatacja populacji, biologiczne i integrowane metody walki ze szkodnikami i pasożytami.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Populacja i jej cechy jako układu grupowego. Demografia populacji. Dynamika i strategie rozwoju populacji. Interakcje między populacjami. Biocenoza i jej charakterystyka. Rodzaje biocenoz. Łańcuchy i sieci zależności pokarmowych. Ekosystem; elementy składowe i funkcjonowanie. Przepływ energii i krążenie materii w ekosystemie. Produkcja pierwotna i wtórna. Wydajności ekologiczne. Pojęcie równowagi w ekosystemie i czynniki ją zakłócające. Podziały ekosystemów. Obiegi pierwiastków w przyrodzie. Bioindykacja. Rośliny jako bioindykatory stanu środowiska. Wybrane metody badania układów ekologicznych na różnych poziomach organizacji.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Banaszak J., Wiśniewski H.,, Podstawy ekologii , wyd. Uczelniane WSP w Bydgoszczy,, 1999, s. 1-630 2) Weiner J., Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej, Wyd. Nauk. PWN, 2003, s. 1-609 3) Wiąckowski S., Ekologia ogólna, Wyd. Oficyna Wyd. Branta, 1999, s. 1-462 4) Krebs C.J., , Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności, Wyd. Nauk. PWN, 2011, s. 1-647 5) Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R., , Krótkie wykłady. Ekologia, Wyd. Nauk. PWN, 2000, s. 1-396 6) Sawicka J., Szymczak-Piątek M., Wieczorek J., , Wybrane zagadnienia ekologiczne, Wyd. SGGW, 2004, s. 1-290 7) Skrzyczyńska J, Wybrane zagadnienia z ekologii, Wyd. Akademii Podlaskiej, 2006, s. 1-257 8) Zimny H.,, Ekologia ogólna, wyd. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 2002, s. 1-217 9) Jastrzębska M., Kostrzewska M.K., Wanic M., , Wybrane zagadnienia z ekologii. Zeszyt do ćwiczeń, Wyd. UWM w Olsztynie, 2012, s. 1-105
Literatura uzupełniająca
Uwagipostulowana liczebność grup ćwiczeniowych – max. 16 osób, z uwagi na konieczność stałego koordynowania i kontrolowania indywidualnej i zespołowej pracy studenta w trakcie ćwiczeń