Ekonomia środowiska

ENVIRONMENTAL ECONOMICS

2022L

Kod przedmiotu56S1-EKS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówŚrodowisko a proces gospodarowania i rynek. Efektywność rynku w warunkach doskonałej konkurencji i jego zawodność przy występowaniu kosztów zewnętrznych i dóbr publicznych. Interwencjonizm państwowy a problemy środowiskowe. Ekonomia ochrony środowiska – problemy terminologiczne. Problemy ekologiczne w teorii ekonomii. Ogólna charakterystyka ekonomicznej teorii środowiska. Podstawy ekonomicznej analizy problemu zanieczyszczenia i ochrony środowiska. Internalizacja środowiskowych niekorzyści zewnętrznych – istota i metody. Teoretyczne podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi. Charakterystyka instrumentów ekonomicznych w ochronie środowiska. Rachunek ekonomiczny efektywności ochrony środowiska. Teoria trwałego rozwoju (ekorozwoju) w kontekście neoklasycznej ekonomii środowiska i wzrostu gospodarczego. Mierniki dobrobytu.,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:ĆWICZENIA:Podaż, popyt, rynek. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta. Teoria decyzji producenta. Koszt alternatywny. Koszty w przedsiębiorstwie. Zasada malejących korzyści marginalnych i rosnącego kosztu marginalnego – optymalizacja. Dobra publiczne a efekty zewnętrzne. Szacowanie i wycena ekonomicznej i pozaekonomicznej wartości środowiska. Instrumenty polityki ochrony środowiska w praktyce. Dynamiczny model równowagi cząstkowej a dobrobyt społeczny. Analiza kosztów i korzyści. Ekonomiczna efektywność przedsięwzięć w ochronie środowiska. Ekonomiczna efektywność gospodarowania zasobami odnawialnymi. Ekonomiczna efektywność gospodarowania zasobami nieodnawialnymi. „Mierzenie” trwałego rozwoju i dobrobytu.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Podaż, popyt, rynek. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta. Teoria decyzji producenta. Koszt alternatywny. Koszty w przedsiębiorstwie. Zasada malejących korzyści marginalnych i rosnącego kosztu marginalnego – optymalizacja. Dobra publiczne a efekty zewnętrzne. Szacowanie i wycena ekonomicznej i pozaekonomicznej wartości środowiska. Instrumenty polityki ochrony środowiska w praktyce. Dynamiczny model równowagi cząstkowej a dobrobyt społeczny. Analiza kosztów i korzyści. Ekonomiczna efektywność przedsięwzięć w ochronie środowiska. Ekonomiczna efektywność gospodarowania zasobami odnawialnymi. Ekonomiczna efektywność gospodarowania zasobami nieodnawialnymi. „Mierzenie” trwałego rozwoju i dobrobytu.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Folmer H., L. Gabel, H. Opschoor, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Krupski i S-ka, 1996, s. 511 2) Fiedor B.(red.), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C. H. Beck, 2002, s. 484 3) Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, 2004, s. 220 4) Bernaciak A., Gaczek W. M., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2001, s. 360 5) Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju: teoria i praktyka, Zysk i S-ka, 2010, s. 578 6) Winpenny J. T., Wartość środowiska: metody wyceny ekonomiczne, PWE, 1995, s. 374
Literatura uzupełniająca
Uwagi