Ekosystemy trawiaste

Grassy ecosystems

2023L

Kod przedmiotu56S1-EKTR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówGeneza zbiorowisk trawiastych – łąki naturalne i antropogeniczne. Rozmieszczenie trwałych użytków zielonych w Polsce i na świecie. Funkcjonowanie ekosystemu trawiastego. Przyrodnicze znaczenie zbiorowisk trawiastych – funkcja ochronna, retencyjna, biocenotyczna i krajobrazowa. Gospodarcze znaczenie użytków zielonych. Czynniki siedliskowe kształtujące zbiorowiska trawiaste – klimatyczne, edaficzne, biotyczne i orograficzne. Typologiczny podział łąk. Fitosocjologiczna klasyfikacja zbiorowisk trawiastych. Zasady racjonalnego użytkowania łąk i pastwisk.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Budowa morfologiczna traw. Charakterystyka najważniejszych gospodarczo gatunków traw i motylkowatych – budowa morfologiczna, wymagania siedliskowe i znaczenie gospodarcze. Pospolite zioła łąkowo-pastwiskowe. Chwasty użytków zielonych – podział, najważniejsze gatunki. ,ĆWICZENIA TERENOWE:Rozpoznawanie gatunków roślin w zbiorowiskach łąkowych.
Cel kształceniaPoznanie przyrodniczych i gospodarczych funkcji ekosystemów trawiastych oraz zasad ich racjonalnego użytkowania. Poznanie najważniejszych gatunków traw, roślin motylkowatych, turzycowatych i sitowatych oraz ziół i chwastów.
Literatura podstawowa1) Grzegorczyk S., Benedycki S., Łąkoznawstwo, UWM Olsztyn, 2001, s. ss.201 2) Grzegorczyk S. (red.), Rośliny zbiorowisk trawiastych, UWM Olsztyn, 2010, s. ss.145
Literatura uzupełniająca1) Rogalski M. (red.), wyd. Kurpisz, Poznań, Łąkarstwo, 2004r., tom , ss.272s. 2) Nawara Z., wyd. MULTICO, Warszawa, Rośliny łąkowe, 2006r., tom , ss.272s.
Uwagibrak