Fizyka

Physics

2022Z

Kod przedmiotu56S1-FIZYKA
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającematematyka, chemia
Wymagania wstępnewiadomości z fizyki i matematyki - zakres szkoły średniej
Opis ćwiczeńLABORATORYJNE:ĆWICZENIA: Studenci wykonują 8 ćwiczeń z podanego zestawu, ćwiczenia obejmują zagadnienia: napięcie powierzchniowe cieczy, zjawisko włoskowatości w przyrodzie, wilgotność powietrza, przewodnictwo cieplne, ciepło przemian fazowych, termodynamiczne funkcje stanu układu, właściwości optyczne materii, widma absorpcji cząstek biologicznych, (spektrofotometria), oddziaływanie światła spolaryzowanego z substancjami optycznie czynnymi, nefelometria, absorpcja promieniowania jądrowego przez materię.,
Opis wykładówodstawy mechaniki klasycznej: zasady dynamiki ruchu postępowego i obrotowego. Zasady zachowania w przyrodzie. Elementy termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej: gaz doskonały a rzeczywisty, zasady termodynamiki, entropia. Konwekcja, przewodnictwo i promieniowanie cieplne. Elementy hydromechaniki: napięcie powierzchniowe, przepływ cieczy i gazów, zjawisko lepkości. Grawitacja, ruch ciał w polu grawitacyjnym. Drgania w ośrodkach sprężystych. Rezonans mechaniczny. Fale mechaniczne, elementy akustyki, ultradźwięki. Elektryczne i magnetyczne właściwości materii. Prąd elektryczny. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Fale elektromagnetyczne. Dualizm korpuskularno - falowy. Zjawisko odbicia, załamania i dyspersji. Polaryzacja, interferencja i dyfrakcja fal. Absorpcja, luminescencja i rozpraszanie światła. Własności jąder atomowych, promieniotwórczość naturalna i sztuczna, jej zastosowania i zagrożenia. Słońce jako naturalne źródło energii.
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowej wiedzy na temat zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie; poznanie praw fizycznych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają zastosowanie w nauce o środowisku. Nabycie umiejętności wykonywania prostych pomiarów fizycznych z wykorzystaniem narzędzi pomiarowych i aparatury pomiarowej oraz jasnego opracowania uzyskanych wyników. Rozwijanie samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy. Rozwijanie postaw służących do pracy w zespole badawczym.
Literatura podstawowa1) Halliday D., Resnick R., Walker , 1) Halliday D., Resnick R., Walker J., 2003r., "Podstawy fizyki", wyd. PWN Warszawa, t.I, II, III, IV, V, 2) Dołowy K., 1996r., "Fizyka dla przyrodników", wyd. PWN Warszawa, 3) Drabent R., Machholc Z., Siódmiak J., Wieczorek Z., , 2003r., "Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki", wyd. UWM Olsztyn, 4) Alchimowicz M., Białłowicz j., Socka J., , 2002r., "Fizyka z elementami biofizyki i agrofizyki", wyd. UWM Olsztyn., t. 1,2,3, 4,5, PWN Warszawa, , 2003r, s. po 680 str 2) Dołowy K, "Fizyka dla przyrodników", t. 1, PWN Warszawa, 1996, s. 280 3) Drabent R., Machholc Z., Siódmiak J., Wieczorek Z., "Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki", t. 1, UWM Olsztyn, 2010, s. 290
Literatura uzupełniająca
UwagiZe względu na specyfikę 3 godzinnych ćwiczeń laboratoryjnych (studenci w zespołach dwuosobowych wykonują ćwiczenia laboratoryjne z różnych działów fizyki, posługują się specjalistycznym sprzętem wymagającym ze strony nauczyciela pomocy w obsłudze) grupy studenckie mogą liczyć maksymalnie 16 osób.