Geologia z geomorfologią

Geology with geomorphology

2021L

Kod przedmiotu56S1-GEOLZGE
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe wiadomości o budowie skorupy ziemskiej. Cykl skałotwórczy litosfery. Skałotwórcze i użytkowe znaczenie minerałów. Skały magmowe i metamorficzne. Skały osadowe okruchowe luźne i scementowane – geneza, podział i wartość. Skały osadowe chemiczne i organiczne. Procesy geologiczne endogeniczne i egzogeniczne, ich znaczenie rzeźbotwórcze. Surowce naturalne i kopaliny Polski. Formy terenu procesów glacjalnych, fluwioglacjalnych, peryglacjalnych, eolicznych i fluwialnych. Procesy denudacyjne w litosferze. Ruchy masowe i ich wpływ na rzeźbę terenu. Zarys geologii historycznej. Jednostki geologiczne i krajobrazy naturalne Polski. Podstawy podziału fizycznogeograficznego Polski.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Makroskopowe rozpoznawanie minerałów skałotwórczych, skał magmowych, skał metamorficznych, skał osadowych okruchowych luźnych i scementowanych (żwiry i piaski, pyły, iły, gliny) skał organogenicznych i chemicznych. Granulometria skał osadowych, kreślenie krzywych uziarnienia, obliczanie kubatury mas skalnych. Treść map topograficznych i wykonanie przekrojów hipsometrycznych. Treść map geologicznych i geomorfologicznych. Wykonanie przekrojów geologicznych. Sporządzanie przekrojów stratygraficznych i ich interpretacja. Rozpoznawanie wybranych skał i form terenu w naturalnych krajobrazach okolic Olsztyna.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) MIZERSKI W,, Geologia dynamiczna., PWN, 2010, s. 368 2) KLIMASZEWSKI M,, Geomorfologia., PWN, 2002, s. 280 3) MIGOŃ P., Geomorfologia., PWN, 2009, s. 460 4) KONDRACKI J,, Geografia regionalna Polski., PWN, 2000, s. 440 5) LINDNER L. , Czwartorzęd - osady, metody badań, stratygrafia., PAE, 2000, s. 682
Literatura uzupełniająca
Uwagi