Gospodarka leśna

Forest management

2024Z

Kod przedmiotu56S1-GOSPL
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe pojęcia i definicje stosowane w leśnictwie. Podstawy prawne w leśnictwie. Funkcje lasu – produkcyjne i pozaprodukcyjne. Zasoby leśne w Polsce i na świecie. Regionalizacja przyrodniczo-leśna. Typy siedliskowe lasów. Główne zagrożenia lasów: abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne. Urządzanie lasu. Zasady hodowli lasu. Metody zwalczania szkodliwych owadów leśnych. Gospodarka łowiecka w LP. Techniki pozyskiwania i transportu drewna. ,ĆWICZENIA TERENOWE:ĆWICZENIA:Ćwiczenia terenowe: Zapoznanie się z działalnością RDLP w Olsztynie, ćwiczenia terenowe w wybranym nadleśnictwie. ,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:ĆWICZENIA:Ćwiczenia terenowe: Ochrona bioróżnorodności - formy ochrony przyrody na terenie Olsztyna.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Ćwiczenia audytoryjne: Główne gatunki drzew i krzewów leśnych, Ochrona przyrody w LP, Podział powierzchniowy lasów, ochrona lasu, obrót drewnem w Polsce – portal e-drewno. System BDL, zasady certyfikacji lasów w Polsce.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Drozd L., Florek M., Leśnictwo , AR w Lublinie, 2000 2) WAŻYŃSKI B. (red, Podstawy gospodarki leśnej, ydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2014 3) PODGÓRSKA T.,SIEROTA Z. , Las człowiek- człowiek las, CILP, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi