Hydrologia

Hydrology

2021Z

Kod przedmiotu56S1-HYDRO
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWystępowanie i obieg wody w przyrodzie. Bilans wodny. Charakterystyka zasobów wodnych na świecie, w Europie i w Polsce. Dyspozycyjne i odnawialne zasoby wodne. Przyczyny, skutki i metody zapobiegania deficytowi wodnemu. Podział i charakterystyka wód naturalnych. Geneza, typologia i uwarunkowania środowiskowe kształtowania się zasobów wodnych. Wody podziemne ich typy, charakterystyka. Metody oceny zasobów wód podziemnych. Systemy rzeczne – sieci wód płynących, stany wód, przepływy, miary odpływu, niżówki, wezbrania i powodzie. Zarastanie koryt rzecznych. Zjawiska lodowe. Prognozy hydrologiczne. Jeziora naturalne i sztuczne – geneza, typy, zasilania, termika i wahania stanów. Oddziaływanie zbiorników wodnych na środowisko. Mokradła. Morza i oceany – pochodzenie, chemizm i dynamika wód. Lodowce - rozmieszczenie, charakterystyka i rola w obiegu wody.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA: Pomiary terenowe - hydrometria. Metody pomiaru i obliczania przepływu wody. Rozkład prędkości wody w korycie rzecznym. Analiza ukształtowania terenu zlewni hydrograficznej i warunki obiegu wody w zlewni. Wyznaczenie i typologia działów wodnych. Podział Hydrograficzny Polski. Klasyfikacja i gęstość sieci rzecznej, kilometraż koryta, miary krętości i rozwinięcia. Operat hydrologiczny (wykorzystanie narzędzi GIS). Analiza danych hydrologicznych: stanów wód oraz przepływów. Wezbrania i niżówki. Metody wyznaczania stref stanów wód. Miary odpływu wody ze zlewni. Bilans wodny zlewni rzecznej. Morfometria misy jeziora. Krzywa batymetryczna i pojemnościowa.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., "Hydrologia ogólna", Wyd. PWN, 1993 2) Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z., "Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej", Wyd. PWN, 2000 3) Pociask-Karteczka J., "Zlewnia. Własciwości i procesy", Wyd. II, Wyd. UJ, 2006 4) Ozga-Zielińska M., Brzeziński J, "Hydrologia stosowana", Wyd. PWN, 1994 5) Gutry-Korycka M., Werner-Więckowska M., "Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych", Wyd. II uzup., Wyd. PWN, 1996 6) Byczkowski B., " Hydrologia", t. I i II, Wyd. SGGW, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi