Inżynieria procesowa

Process engineering

2023Z

Kod przedmiotu56S1-INZYNPRO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZdefiniowanie przedmiotu inżynierii procesowej. Procesy absorpcji. Podstawy procesu adsorpcji. Dyfuzja, wprowadzenie do zjawiska ruchu masy. Transport masy przez membrany półprzepuszczalne. Układy rozproszone – charakterystyka. Procesy oczyszczania cieczy – filtracja. Usuwanie jonów i anionów – wymiana jonowa. Koloidy. Metody fizyko-chemiczne zmniejszenia rozproszenia koloidalnego. Sedymentacja grawitacyjna. Transport masy, ciepła,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Prawo stosunków objętościowych Gay-Lussaca. Prawo Avogadra. Prawo Boyle’a i Mariotte’a – przemiana izotermiczna. Przemiana izobaryczna i izochoryczna. Równanie Clapeyrona. Stała gazowa. Prawo Daltona. Gęstość i masa cząsteczkowa gazu. Adsorpcja. Równowaga adsorpcyjna. Stopień pokrycia powierzchni adsorbentu. Równanie izotermy Langmuira. Wyznaczanie stałych równania izotermy adsorpcji Langmuira. Powierzchnia właściwa adsorbentu. Bilansowanie adsorberów okresowych. Absorpcja. Równowaga absorpcyjna. Izoterma absorpcji. Stała Henrego. Bilans masy absorberów przeciwprądowych. Natlenianie wody i ścieków. Stopień nasycenia wody tlenem. Stopień natlenienia. Wydajność urządzeń napowietrzających. Dyfuzja. Gęstość molowego strumienia składnika. Gęstość molowego strumienia dyfuzji składnika. Dyfuzja równomolowa, przeciwkierunkowa. Dyfuzja przeciwkierunkowa, nierównomolowa. Dyfuzja składnika przez składnik inertny. Współczynnik dyfuzji. Procesy membranowe
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zarzycki R., "Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska", WNT Warszawa., 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak