Melioracje

Land reclamation

2022L

Kod przedmiotu56S1-MELIO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMeteorologia, hydrologia, gleboznawstwo
Wymagania wstępneOgólne wiadomości z zakresu obiegu wody w środowisku, znajomość podstaw działań matematycznych oraz geometrii
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie melioracji i kształtowania środowiska. Rodzaje melioracji. Potrzeby melioracji. Wpływ melioracji na środowisko. Metody określania potrzeb melioracji. Geneza, typologia i uwarunkowania środowiskowe kształtowania się zasobów wodnych. Rola melioracji w ekorozwoju. Przykłady stosowania zasad ekorozwoju w gospodarce wodnej w środowisku przyrodniczym. Zasady funkcjonowania gospodarki wodnej w mikro i makro zlewni. Wpływ melioracji na różnorodność biologiczną i krajobrazową. Ingerencja człowieka w obieg wody – wzbogacenie zasobów i ograniczenieniedoborów w środowisku. Erozja gleb. Przeciwdziałanie erozji - melioracje przeciw erozyjne, fitomelioracje i agromelioracje.,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:ĆWICZENIA:Regulacja cieków wodnych. Projektowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku. Regulacja odbiornika. System melioracji odwadniających. Odwadnianie terenów rolniczych systemami rowów i drenów. Metody zabezpieczania systemów drenarskich. Budowle na sieci melioracyjnej. Kryteria i metody ustalania potrzeb wodnych roślin. Melioracje nawadniające. Nawadnianie. Projektowanie i opis sieci melioracyjnej. Założenia organizacyjne w zakresie eksploatacji i konserwacji systemów melioracyjnych. Elementy kosztorysowania inwestycji melioracyjnych na przykładzie sieci drenarskiej.
Cel kształceniaZapoznanie studentów: z zakresem i specyfiką działań związanych z melioracjami wodnymi, zagadnieniami związanymi z potrzebami i możliwościami regulowania zasobów wody w środowisku oraz z wpływem różnych zabiegów melioracyjnych na środowisko przyrodnicze.
Literatura podstawowa1) Marcilonek S., Eksploatacja urządzeń melioracyjnych., AR Wrocław, 1994, s. 294 2) Prochal P., Podstawy melioracji rolnych., t. 1, PWRiL Warszawa, 1986, s. 620 3) Kaczmarczyk S., Nowak L., Nawadnianie roślin., WWRiL Poznań, 2006, s. 479 4) Trybała M., Gospodarka wodna w rolnictwie., PWRiL Warszawa, 1996, s. 356
Literatura uzupełniająca1) Prochal P., wyd. PWRiL Warszawa, Podstawy melioracji rolnych, 1987r., tom 2, 419s. 2) Ciepielowski A., wyd. SGGW Warszawa, Podstawy gospodarowania wodą, 1999r., tom , 326s.
UwagiLiczebność grupy 14 osób.