Monitoring środowiska

Monitoring of environment

2022L

Kod przedmiotu56S1-MONSROD
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówCele, zasady i struktura organizacyjna monitoringu środowiska. Ocena presji emisji zanieczyszczeń, energii i odpadów na środowisko. Monitoring powietrza, wód, gleby i przyrody. Źródła zagrożeń i systemy wczesnego ostrzegania przed skażeniami promieniotwórczymi. Monitoring skażeń promieniotwórczych, pól elektromagnetycznych i hałasu. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Gromadzenie i przetwarzanie danych o środowisku. Sieć monitoringu polskiego, europejskiego, światowego. Organizacja systemu informatycznego monitoringu środowiska (pozyskiwanie i gromadzenie danych w komputerowych bazach danych), prognozowanie, analizy i oceny stanu środowiska, prezentacja i upowszechnianie danych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Sieć krajowa stacji i stanowisk pomiarowych, sieci pomiarowo-kontrolne stacji (stanowisk) regionalnych i lokalnych. Systemy i techniki pomiarowe w monitoringu środowiska. Zasady pobierania prób środowiskowych, wykonywania pomiarów analitycznych, eliminacji substancji przeszkadzających, interpretacji wyników. Reprezentatywność laboratoriów. Główne i potencjalne źródła oraz trendy zmian zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby i ziemi. Podstawowe wskaźniki i dopuszczalne normy stanu środowiska - powietrza, wody i gleby. Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb w środowisku lokalnym. Biomonitoring.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) GIOŚ, Strategiczny program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2020-2025 i lata następne" , GIOŚ, Warszawa, 2020 2) Wiech A.K., Marciniewicz-Mykieta M., Toczko B. (red.), Stan środowiska w Polsce. Raport 2018, GIOŚ Warszawa, 2018 3) EAŚ, The European environment - state and outlook 2020, EAŚ, Kopenhaga, 2019 4) Kobus D., Iwanek J., Skotak K., Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2019, PMŚ, IOŚ Warszawa , 2020 5) Siebielec G. (red.), Monitoring chemizmu gleb ornych Polski w latach 2015-2017, IUNG Puławy, 2017
Literatura uzupełniająca
UwagiLiczebność grup maksimum 16 osób.