Ocena oddziaływania na środowisko

Environmental impact assessment

2024Z

Kod przedmiotu56S1-OCEODNS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówAkty prawne normujące procedury związane z OOŚ. Przedmiot strategicznej i transgranicznej oceny OOŚ. Zakres oceny i raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.Procedury postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (decyzje: o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego, o warunkach prowadzenia robót zmieniających stosunki wodne, o projektach scalania i wymiany gruntów, o zmianie lasu na użytek rolny, o ustaleniu autostrady). OOŚ dla wybranych gałęzi przemysłu, przedsięwzięć komunikacyjnych, budowlanych i in. Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania i ochronie stanu środowiska.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Omówienie metod i technik stosowanych w OOŚ. Analiza rozwiązań technicznych i technologicznych minimalizujących uciążliwość dla środowiska wybranych przedsięwzięć. Ocena oddziaływania na środowisko wybranych przedsięwzięć (wizja w terenie). Dokumentacja w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, karta informacyjna przedsięwzięcia, wniosek o ustalenie zakresu raportu). Zasady sporządzania raportu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć w świetle obowiązujących aktów prawnych. Kryteria kwalifikujące przedsięwzięcia do sporządzania raportu. Sporządzanie raportu oceny oddziaływania wybranego przedsięwzięcia na środowisko.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Florkiewicz E., Tyszecki A., Postępowanie w sprawie OOŚ przy podejmowaniu decyzji administracyjnych, EKO-KONSULT Gdańsk, 2002 2) Lenart W., Tyszecki A., Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, EKO-KONSULT Gdańsk, 1998 3) Lenart W., Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby OOŚ, EKO-KONSULT Gdańsk, 2002 4) ., Dyrektywy UE, ustawy, rozporządzenia i wytyczne Ministrów związane z oceną oddziaływania na środowisko, ., . 5) ., Raporty oddziaływania na środowisku, ., .
Literatura uzupełniająca
Uwagi