Przemysłowe i komunalne zanieczyszczenia środowiska

Industrial and municipal environment pollutions

2022Z

Kod przedmiotu56S1-PIKZS
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Alloway B.J., Ayres D.C., Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska, . Wyd. Naukowe PWN, 1999 2) Bilitewski B., Härdtle G., Marek K., , Podręcznik gospodarki odpadami, Wydawnictwo Seidel, Przywecki, 2003 3) Falandysz J., Polichlorowane bifenyle (PCBs) w środowisku: chemia, analiza, toksyczność, stężenia i ocena ryzyka, Fundacja Rozwoju UG, 1999 4) Gajdzik B., Wyciślik A., Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007 5) Jezierski G., Energia jądrowa wczoraj i dziś, Wydawnictwo WNT, 2005 6) Kurnatowska A. (red.), Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999 7) Manahan S., Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 8) Sadowska A., Ekotoksykologia z elementami mutagenezy i kancerogenezy środowiskowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi