Rolnicze surowce energetyczne

Agricultural energy raw materials

2023Z

Kod przedmiotu56S1-ROLNSUREN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówDefinicja biomasy i jej cechy charakterystyczne. Charakterystyka obecnego stanu środowiska naturalnego i skutki środowiskowe stosowania biokomponentów w paliwach ropopochodnych. Uregulowania prawne w zakresie wykorzystania biomasy do celów energetycznych. Możliwości przetwarzania biomasy na paliwa stałe, płynne i gazowe. Rodzaje i charakterystyka biopaliw płynnych oraz surowce rolnicze przydatne do ich produkcji. Właściwości użytkowe biopaliw płynnych i ekologiczne skutki ich stosowania. Słoma jako proekologiczny surowiec energetyczny. Właściwości energetyczne słomy jako biopaliwa stałego. Biopaliwa gazowe i wykorzystanie biomasy roślin rolniczych do produkcji biogazu.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Charakterystyka jednorocznych roślin rolniczych jako surowców do produkcji biopaliw płynnych, stałych i gazowych. Charakterystyka wieloletnich roślin rolniczych uprawianych na cele energetyczne. Wydajność gatunków i odmian roślin rolniczych w aspekcie ich przydatności do produkcji biomasy na cele energetyczne w różnych warunkach siedliskowych. Technologie produkcji jednorocznych i wieloletnich roślin rolniczych a wydajność biomasy. Energetyczna ocena technologii produkcji roślin rolniczych i ich przydatność do wytwarzania biomasy oraz biopaliw stałych, płynnych i gazowych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bocheński C.I., Biodiesel – paliwo rolnicze, SGGW Warszawa, 2003 2) Ciechanowicz W., Energia, środowisko i ekonomia, PAN Inst. Badań System., Warszawa, 1997 3) Gradziuk P. (red.), Biopaliwa, Wieś Jutra Warszawa, 2003 4) Grzybek A., Gradziuk P., Kowalczyk K., Słoma. Energetyczne paliwo, Wieś Jutra Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi