Rolnicze zanieczyszczenia środowiska

Environmental contamination from agricultural activity

2022Z

Kod przedmiotu56S1-ROLNZANSR
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia, ekologia, mikrobiologia środowiskowa, geologia z geomorfologią, biochemia
Wymagania wstępnestudent powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska i geochemii na poziomie studiów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska
Opis ćwiczeń
Opis wykładówródła i podział zanieczyszczeń rolniczych. Aspekty ochrony środowiska w uregulowaniach prawnych dotyczących gospodarki nawozowej oraz ochrony roślin. Ekologiczne skutki produkcji, stosowania i przechowywania nawozów oraz środków ochrony roślin. Zanieczyszczenia wód gruntowych, powierzchniowych i podziemnych składnikami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Gospodarka składnikami pokarmowymi w obszarach pobierania wód pitnych. Sposoby ograniczania rozproszenia zanieczyszczeń z gospodarstwa wiejskiego. Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa. Możliwości przeciwdziałania skażeniom płodów rolnych. Zanieczyszczenia powietrza pochodzące ze źródeł rolniczych. Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin. Drogi przemieszczenia się środków ochrony roślin do środowiska. Zasady dobrej praktyki rolniczej oraz metody zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania zanieczyszczeń rolniczych na środowisko.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Składniki i związki chemiczne pochodzące ze źródeł rolniczych zanieczyszczające glebę, wody, rośliny i powietrze atmosferyczne. Udział zanieczyszczeń rolniczych w skażeniu środowiska. Zasady bilansowania składników biogennych w gospodarstwie rolniczym (sporządzenie projektu). Zawartość próchnicy jako wskaźnik degradacji środowiska glebowego. Zakwaszenie i naruszenie równowagi jonowej w glebie spowodowane nawożeniem i jego skutki ekologiczno-produkcyjne. Ocena stężeń wybranych składników chemicznych w wodach gruntowych, powierzchniowych i studziennych na obszarach wiejskich. Określenie stopnia wymycia składników pokarmowych z gleby. Kryteria oceny jakości płodów rolnych.
Cel kształceniaZrozumienie związków przyczynowo-skutkowych między działalnością rolniczą a zmianami w środowisku przyrodniczym; uzyskanie wiedzy w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia środowiska (zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju) przed skutkami zanieczyszczeń rolniczych.
Literatura podstawowa1) Ilnicki P., Polskie rolnictwo a ochrona środowiska , AR w Poznaniu, 2004 2) Rynkiewicz A., Polskie regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem pochodzenia rolniczego w świetle integracji z UE, t. 6/12, IMUZ, 2005 3) Sapek A., Sapek B., Pietrzak S., Strategia ograniczania zanieczyszczeń wody, atmosfery i gleby w świetle międzynarodowych projektów rolno-środowiskowych realizowanych w IMUZ, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2004 4) Sapek A., Sapek B., Zmiany jakości wody i gleby w zagrodzie i jej otoczeniu w zależności od sposobu składowania nawozów naturalnych, Zesz.Nauk.IMUZ, 2007 5) Duer I., Fotyma M., Madej A., Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, MRiRW, MŚ, 2004
Literatura uzupełniająca1) Kopeć M., Gondek K. , wyd. AR w Krakowie, Nawozowe zagospodarowanie odpadów , 2011r., tom 2) Filipek T. (red., praca zbiorowa), wyd. AR w Lublinie, Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i analityczne (wybrane działy), 2006r., tom
Uwagi