Technologie oczyszczania wody i ścieków

Technologies for water and wastewater treatment

2023L

Kod przedmiotu56S1-TOWIS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWłaściwości fizyko-chemiczne i ujęcia wód podziemnych oraz powierzchniowych. Procesy technologiczne (sedymentacja, koagulacja, filtracja, dezynfekcja, utleniania i adsorpcja) i urządzenia stosowane do uzdatniania wód. Układy technologiczne zakładów oczyszczania i uzdatniania wód do picia. Systemy i wyposażenie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych. Procesy technologiczne (fizyczne, biologiczne, chemiczne) stosowane w oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych. Sposoby zagospodarowania ścieków i osadów ściekowych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Omówienie zanieczyszczeń występujących w wodach powierzchniowych i podziemnych z uwzględnieniem ich wpływu na technologię uzdatniania. Oznaczanie podstawowych właściwości fizyko-chemicznych wód powierzchniowych. Omówienie charakterystycznych wskaźników jakości ścieków. Metody obliczania ładunku zanieczyszczeń w ściekach. Ocena skuteczności oczyszczania za pomocą filtrów. Dobór urządzeń do oczyszczania (krat, piaskowników, osadników). Warunki zrzucania ścieków do odbiornika. Przyrodnicze zagospodarowanie ścieków i osadów – obliczanie dawek.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bartkiewicz B., Oczyszczanie ścieków przemysłowych, PWN, 2002, s. 225 2) Heidrich Z., Witkowski A., Urządzenia do oczyszczania ścieków, Seidel-Przywecki, 2005, s. 211 3) Hermanowicz W, Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J., Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków , Arkady, 1999, s. 556 4) Łomotowski J., Szpindor A., Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków , Arkady, 2002, s. 160 5) Margiel L., Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków (urządzenia, procesy, metody), Ekonomia i Środ., 2000, s. 143 6) Nawrocki J., Biłozor S. , Uzdatnianie wody (procesy chemiczne i biologiczne), Pwn, 2000, s. 283 7) Dymaczewski Z., Oleszkiewicz J., Sozański M., Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków, PZIiTS, 1997, s. 283
Literatura uzupełniająca
Uwagi