Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój

Civilization threat and sustainable development

2023L

Kod przedmiotu56S1-ZCDSIZR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie cywilizacji i krótki przegląd cywilizacji historycznych, Czynniki rozwoju cywilizacyjnego. Uwarunkowania gospodarcze rozwoju. Zagrożenia cywilizacyjne i ich kategorie – zagrożenia systemowe i incydentalne. Krótki rys zagrożeń systemowych w nawiązaniu do treści przedmiotów kierunkowych z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Katastrofy ekologiczne, przemysłowe, w budownictwie i transporcie. Przeludnienie, choroby cywilizacyjne. Zrównoważony rozwój – wprowadzenie i pojęcia ogólne. Koncepcja trwałego rozwoju jako przezwyciężenie doraźności. Mierniki zrównoważonego rozwoju. Partnerstwo jako zasada zrównoważonego rozwoju. Wdrażanie rozwoju zrównoważonego i trwałego. ,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:Analiza porównawcza wybranych gmin w Polsce na podstawie wskaźników ekorozwoju. Wstęp i objaśnienia celu opracowania projektu zrównoważonego rozwoju wybranej gminy w Polsce. Opracowanie z zakresu: Informacja ogólna o obiekcie opracowania i podstawowa charakterystyka środowiska. System hydrologiczny i zasoby naturalne. Charakterystyka elementów przyrody. Formy ochrony przyrody wynikające z „Ustawy o ochronie przyrody” i innych przepisów prawnych. Ocena podsumowująca wielkość zasobów i walorów przyrodniczych. Charakterystyka stanu i tendencji przeobrażeń środowiska. Stan i tendencje zmian jakości głównych składników środowiska. Podstawowe źródła przeobrażeń środowiska. Podstawowe przyczyny przeobrażeń środowiska. Krótka synteza danych o źródłach przeobrażeń środowiska. Ograniczenia i szanse rozwoju.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Borys T. , Wskaźniki rozwoju zrównoważonego. Podstawowe kierunki badań i zastosowań", , Ekonomia i Środowisko, 2000 2) Borys T. , Zarządzanie zrównoważonym rozwojem ", , Ekonomia i Środowisko, 2000 3) Kistowski M., Staszak W., Poradnik do opracowania gminnego i powiatowego programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, wyd. Urzędu Wojewódzkiego Gdańsk, 2000 4) Piontek B, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, 2000 5) Giordano K, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi