Analiza instrumentalna

Instrumental Analysis

2022Z

Kod przedmiotu56S2-ANIN
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWspółczesne metody analizy instrumentalnej – właściwości metod i kryteria ich wyboru. Podstawy teoretyczne emisyjnej i absorpcyjnej spektrometrii atomowej, budowa fotometru płomieniowego i spektrometru absorpcji atomowej. Zastosowanie metody ASA i fotometrii płomieniowej do analiza ilościowej oznaczania pierwiastków. Spektrofotometria UV, VIS, IR – podstawy teoretyczne, zastosowanie metod oraz budowa spektrofotometru UV-VIS. Nefelometria i turbidymetria - podstawy teoretyczne i zastosowanie, budowa nefelometru i turbidymetru; zasady analizy ilościowej w turbidymetrii i nefelometrii. Potencjometria – podstawy teoretyczne i analityczne zastosowanie, podział i mechanizm działania elektrod. Konduktometria – podstawy teoretyczne i zastosowanie metody, charakterystyka aparatury konduktometrycznej. Podział metod chromatograficznych; podstawy teoretyczne chromatografii gazowej, cieczowej i cienkowarstwowej. Klasyfikacja błędów i metody oceny wyników analitycznych.,ĆWICZENIA:Oznaczanie magnezu w próbkach biologicznych, w wodach powierzchniowych i pitnych. Mineralizacja próbek biologicznych. Przygotowanie roztworów wzorcowych w celu sporządzenia krzywej wzorcowej do oznaczania magnezu. Zapoznanie się z działaniem spektrometru absorpcji atomowej AAS 1N firmy C. Zeiss. Oznaczanie cynku próbkach różnego pochodzenia metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Zapoznanie się z działaniem spektrometru absorpcji atomowej AA-6800 firmy Shimadzu. Oznaczanie potasu w próbkach biologicznych, w wodach powierzchniowych i pitnych metodą fotometrii płomieniowej. Przygotowanie roztworów wzorcowych w celu sporządzenia krzywej wzorcowej do oznaczania potasu. Zapoznanie się z działaniem fotometru płomieniowego FLAPHO 4 firmy Carl Zeiss. Spektrometryczne oznaczanie fosforu w próbkach biologicznych metodą wanadowo-molibdenową. Przygotowanie roztworów wzorcowych w celu sporządzenia krzywej wzorcowej do oznaczania fosfor. Zapoznanie się z działaniem spektrofotometru UV-VIS SEMCO S91E. Oznaczanie siarki metodą turbidymetryczną. Przygotowanie roztworów wzorcowych w celu sporządzenia krzywej wzorcowej do oznaczania siarki. Zapoznanie się z działaniem spektrofotometru firmy SHIMADZU. Oznaczanie zawartości chlorków w wodach powierzchniowych, pitnych i materiale roślinnym metodą potencjometryczną. Sporządzanie charakterystyki elektrody. Oznaczanie pH roztworów. Pomiary konduktywności elektrolitycznej wody pitnej, wód powierzchniowych i ścieków. Określenie zasolenia gleb i podłoży ogrodniczych metodą konduktometryczną. Zapoznanie się z działaniem i obsługą konduktometrów. Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebie metodą chromatografii gazowej (GS). Przygotowanie gleby (matrycy) do oznaczeń środowiskowych z wykorzystaniem techniki ekstrakcji do fazy stałej SPC. Zapoznanie się z działaniem chromatografu gazowego GC-10A oraz chromatografu cieczowego HPLC firmy SHIMADZU.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej , PWN Warszawa, 2007 2) Jarosz M., Malinowska E., Pracownia chemiczna. Analiza instrumentalna., WSiP Warszawa, 1999
Literatura uzupełniająca
UwagiLimit miejsc w grupie - 12 osób