Biochemia gleby

Soil biochemistry

2021L

Kod przedmiotu56S2-BIOCHGLEBY
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawowe procesy biochemiczne zachodzące w środowisku glebowym. Charakterystyka enzymów glebowych. Istota procesów syntezy i rozkładu związków organicznych w glebie. Proteoliza, amonifikacja i humifikacja w glebie. Znaczenie procesów oksydoredukcyjnych w żyzności gleby. Rola enzymów w procesach nitryfikacji i denitryfikacji, desulfurykacji i utleniania siarki oraz utleniania i redukcji pierwiastków, występujących na różnym stopniu utlenienia. Konstrukcja biochemicznych wskaźników jakości gleby. Biochemiczna dekompozycja zanieczyszczeń mineralnych i organicznych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Przygotowanie materiału glebowego do oznaczania aktywności enzymów. Rola dehydrogenaz, katalazy, fosfatazy kwaśnej, fosfatazy alkalicznej, β-glukozydazy, arylosulfatazy i ureazy w metabolizmie gleby. Oznaczanie aktywności amonifikacyjnej i nitryfikacyjnej gleby. Oznaczanie immobilizacji azotu. Określenie żyzności gleby na podstawie aktywności enzymatycznej.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi procesami biochemicznymi zachodzącymi w środowisku glebowym oraz metodami oznaczania aktywności wybranych enzymów glebowych.
Literatura podstawowa1) Paul E.A., Clark F.E., Mikrobiologia i biochemia gleb , wyd. UMCS Lublin, 2000 2) Kucharski J., Wyszkowska J. , Ćwiczenia z biochemii gleby, Wyd. UWM w Olsztynie, 2005 3) Burns R.G., Dick R.P. , nzymes in the Environment, wyd. Word Wide Web, 2002
Literatura uzupełniająca1) Berg J.M., Stryer L., Tymoczko J.L. , wyd. wyd. Wyd. Naukowe PWN, Biochemia , 2009r., tom 2) Alef K., Nannipieri P. , wyd. wyd. Academic Press, Methods in Applied Soil Microbiology and Biochemistry, 1998r., tom
UwagiZajęcia laboratoryjne mogą odbywać się maksymalnie w 12. osobowych grupach.