Biotechnologiczne przetwarzanie odpadów organicznych

Biotechnological Processing of Organic Wastes

2022Z

Kod przedmiotu56S2-BPO
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówharakterystyka odpadów organicznych nadających się do przetwarzania metodami biologicznymi. Przepisy i normy prawne w zakresie gospodarki bioodpadami. Problemy dostosowania obecnego systemu gospodarowania odpadami do wymagań unijnych. Recykling odpadów organicznych. Przyrodniczo-środowiskowe uwarunkowanie recyklingu odpadów organicznych. Przygotowanie odpadów do biologicznego przetwarzania. Stabilizacja tlenowa bioodpadów (kompostowanie) - technologie reaktorowe i nie reaktorowe. Warunki prawidłowego kompostowania, wymagania dla procesów. Kierunki rozwoju technologii kompostowania. Komposty z odpadów jako potencjalne źródło substancji organicznej i biogenów w produkcji roślinnej. Stabilizacja beztlenowa odpadów - podział i zasady technologii. Przetwarzanie i wykorzystanie masy pofermentacyjnej. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów zmieszanych. Przygotowanie odpadów zmieszanych do ostatecznego składowania lub procesów odzysku energii.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Ustalenie stopnia nagromadzenia bioodpadów oraz ich składu morfologicznego. Określenie możliwości odzysku odpadów organicznych. Metody pobierania prób bioodpadów oraz przygotowanie ich do analiz. Fizykochemiczne i biologiczne kryteria oceny przydatności bioodpadów do przyrodniczego wykorzystania. Terenowe i klimatyczne uwarunkowania przyrodniczego wykorzystania odpadów organicznych. Ocena wartości nawozowej odpadów stałych oraz kompostów wytworzonych na ich bazie. Metale ciężkie w odpadach jako czynnik ograniczający ich zagospodarowanie. Test biologiczny – jako wstępne kryterium przydatności odpadów organicznych do przyrodniczego wykorzystania. Zasady ustalania dawek odpadów oraz kompostów wytwarzanych na bazie odpadów w zależności od przyjętych kryteriów. Określenie wpływu odpadów stałych na właściwości gleb, wód, i jakość roślin.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Baran. S., Łabętowicz. J., Krzywy. E., Podstawy teoretyczne i praktyczne, PWRiL, 2011 2) Jędrczak A. , Biologiczne przetwarzanie odpadów, PWN, 2007 3) Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami, PWN, 2015 4) Muszyński A. (red), Elementy biotechnologii w inżynierii środowiska, Oficyna Wydawnicza PW , 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi