Chemia fizyczna

Physical chemistry

2021L

Kod przedmiotu56S2-CHEMIAFIZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającechemia ogólna, matematyka, fizyka
Wymagania wstępneznajomość podstaw chemii ogolnej i nieorganicznej
Opis ćwiczeńLABORATORYJNE:ĆWICZENIA: Wyznaczanie pKa słabego kwasu metodą miareczkowania pH-metrycznego. Wyznaczanie molowego ciepła zobojętniania mocnego kwasu mocną zasadą. Wyznaczanie izotermy adsorpcji Freundlicha. Wyznaczanie punktu izoelektrycznego żelatyny. Wyznaczanie współczynników aktywności siarczanu(VI) miedzi(II). Wyznaczanie stałej dysocjacji pKa słabego kwasu metodą konduktometryczną. Wyznaczanie stałej szybkości reakcji chemicznej. Wyznaczanie stałej podziału Nernsta.,
Opis wykładówównowagi w rozworach elektrolitów. Stała i stopień dysocjacji. Teoria mocnych elektrolitów. Stan koloidalny; otrzymywanie koloidów; budowa miceli; koagulacja - teoria i praktyka; elektrokoagulacja; zjawiska elektrokinetyczne. Podstawy kinetyki chemicznej. Przewodnictwo elektrolityczne; konduktometria; ruchliwość jonów. Podstawy elektrochemii; potencjał; elektrody i ogniwa; korozja elektrochemiczna; metody analityczne oparte na elektrolizie.
Cel kształceniaPoznanie i zrozumienie podstawowych zjawisk i procesów fizykochemicznych zachodzących w biosferze. Nabycie umiejętności samodzielnego badania wybranych parametrów fizykochemicznych stanowiących składowe lub uzupełnienie analizy instrumentalnej wody i gleby. Opanowanie matematycznych i statystycznych metod opracowywania danych pomiarowych oraz analizy przyczyn powstawania błędów podczas pomiarów. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole przy zachowaniu zasad BHP.
Literatura podstawowa1) Smoczyński L., Kalinowski S., Wasilewski J., Karczyński F., "Podstawy chemii fizycznej z ćwiczeniami", , UWM Olsztyn, 2000 2) Pigoń K., Ruziewicz Z, "Chemia fizyczna", PWN Warszawa, 2008 3) Atkins P.W., "Podstawy chemii fizycznej", WN PWN, 2002
Literatura uzupełniająca1) Whittaker A.G. i, wyd. WN PWN, Krótkie wykłady chemia fizyczna, 2002r., tom 1, 600s.
UwagiBrak