Ekotoksykologia

Ecotoxicology

2022Z

Kod przedmiotu56S2-EKOTO
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówEkotoksykologia we współczesnej nauce i jej zakres. Wybrane pojęcia toksykologiczne. Przegląd najważniejszych substancji skażających środowisko. Substancje szkodliwe w środowisku: charakterystyka, ocena zagrożeń ekologicznych i zdrowotnych oraz ich wpływ na elementy krajobrazu. Dystrybucja i biotransformacje ksenobiotyków w środowisku przyrodniczym. Naturalne mechanizmy obronne przed ksenobiotykami. Skutki odległe działania substancji toksycznych. Rośliny i zwierzęta jako bioindykatory skażenia środowiska. Środki ochrony roślin w poszczególnych elementach środowiska i produktach rolniczych. Wybrane zagadnienia z toksykologii żywności. Leki w środowisku przyrodniczym. Szlaki substancji toksycznych i ich wpływ na populacje i ekosystemy. Metody wykrywania zanieczyszczeń w środowisku. Bezpieczeństwo chemiczne. Umocowania prawne ekotoksykologii.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Regulamin i przepisy BHP obowiązujące studentów uczestniczących w zajęciach. Toksykologia środowiska – podstawowe pojęcia. Rośliny i zwierzęta jako bioindykatory zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. Oznaczenie stopnia skażenia środowiska wodnego wybranymi substancjami przy użyciu biowkaźników. Ocena zmian morfologicznych i fizjologicznych roślin powstałych na skutek zanieczyszczenia środowiska. Oznaczanie zawartości glukozy i kwasu askrobinowego w korzeniach roślin rosnących na zanieczyszczonym podłożu. Toksykologia i ekotoksykologia środków ochrony roślin. Przygotowanie prób do oznaczania pozostałości substancji aktywnych węglowodorów chlorowanych w materiale roślinnym. Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych. Wyznaczanie wskaźników toksyczności.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rejmer P., Podstawy ekotoksykologii, Ekoinżynieria Lublin, 1997 2) Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia, PWN Warszawa, 2007 3) Skrzypczak G., Praczyk T., Herbicydy, PWRiL Warszawa, 2004 4) Adomas B., Murawa D., Ćwiczenia z toksykologii środowiska, UWM Olsztyn, 2006 5) Laskowski R., Migula P., Ekotoksykologia, PWRiL Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca
UwagiLiczebność grup do 12 osób