Geografia zasobów środowiska

Natural resources geography

2022L

Kod przedmiotu56S2-GEOGZASSR
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówKlasyfikacja zasobów naturalnych. Surowce mineralne. Górnictwo. Energia w przyrodzie. Zanieczyszczenie atmosfery i konsekwencje klimatyczne. Zasoby wodne. Wielofunkcyjność wód. Formacje roślinne. Las i jego funkcje. Przestrzeń rolnicza. Formy użytkowania ziemi. Człowiek a środowisko. Ludność i zagadnienia demograficzne.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Opracowanie (graficzne i tekstowe) wybranych składników środowiska geograficznego, sytuacji społecznej i gospodarczej świata: surowce mineralne, zasoby i wydobycie (surowce energetyczne i metaliczne); niekonwencjonalne źródła energii, lokalizacja, znaczenie; zmiany klimatu i zasobów wodnych, lokalizacja regionów zagrożeń wskutek podniesienia się poziomu wód morskich oraz występowania ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych; zasoby wodne: bilans wodny dla kontynentów, dostęp do wody pitnej; formacje roślinne, uprawa wybranych roślin; rozmieszczenie gleb świata, struktura użytkowania gruntów; sytuacja demograficzna: stan i rozmieszczenie ludności.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Feirla I, Repetytorium z geografii gospodarczej , PWE, 2004 2) Szlachta J, Niekonwencjonalne źródła energii, Wyd. AR Wrocław,, 1999 3) Fierla I, Geografia gospodarcza świata, PWE, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi