Monitoring w gospodarce odpadami

Waste Management and Monitoring

2021L

Kod przedmiotu56S2-MGO
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówMonitoring gospodarki odpadami w strukturze Państwowego Monitoringu Środowiska. Organizacja i przegląd programów monitoringu w gospodarce odpadami w Polsce od chwili rozpoczęcia jego funkcjonowania. Charakterystyka badań monitoringowych w gospodarce odpadami (odpady komunalne i odpady przemysłowe, składowiska odpadów - naziemne i podziemne, spalanie i współspalanie odpadów, obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych). Współpraca z Europejską Agencją Środowiska i innymi organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się badaniami monitoringowymi. Systemy jakości i informatyczne w gospodarce odpadami. Upowszechnianie wyników badań monitoringowych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Klasyfikacja odpadów i zagadnienia prawne związane z monitoringiem gospodarki odpadami. Monitoring powstawania i przemieszczania odpadów. Organizacja i nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Rozwój selektywnego zbierania odpadów i tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów na terenie kraju i województwa warmińsko-mazurskiego. Analiza ilościowa wytwarzanych i zebranych odpadów komunalnych, w tym zebranych selektywnie w skali kraju i regionu. Zagrożenia środowiskowe wynikające ze składowania odpadów komunalnych. Analiza wód powierzchniowych, podziemnych i odciekowych w obrębie składowiska. Ocena jakości powietrza na terenie objętym oddziaływaniem składowiska. Gospodarka odpadami przemysłowymi w tym niebezpiecznymi, stosowanie specjalnych procedur i szczególnej kontroli z uwagi na charakter poziom zagrożenia z ich strony. Ocena działań profilaktycznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) GIOŚ, Programy Państwowego Monitoringu Środowiska z lat 1992-2020 i na lata następne, GIOŚ Warszawa, . 2) GIOŚ, Raporty o stanie środowiska w Polsce od roku 1992, Bibl. Monit. Środ. GIOŚ Warszawa, . 3) EAŚ, Raporty monitoringowe Europejskiej Agencji Środowiska, EAŚ, Kopenhaga, . 4) PMŚ, Raporty monitoringowe poszczególnych podsystemów PMŚ i WIOŚ, GIOŚ i WIOŚ, .
Literatura uzupełniająca
UwagiLiczebność grup maksimum 16 osób.