Mikrobiologiczna transformacja odpadów

Microbial Transformation of Wastes

2021L

Kod przedmiotu56S2-MTO
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrocesy biologiczne zachodzące na składowisku odpadów. Główne grupy mikroorganizmów biorących udział w degradacji odpadów. Technologie biologicznego przetwarzania odpadów. Mikrobiologiczne przemiany materii organicznej w procesie kompostowania. Procesy tlenowe i beztlenowe zachodzące podczas deponowania odpadów. Produkcja bioetanolu z surowców odpadowych. Mikrobiologiczna transformacja odpadów niebezpiecznych. Wykorzystanie mikroorganizmów do produkcji biodegradowalnych polimerów. Bioługowanie jako metoda odzysku metali ciężkich z odpadów. Mikroorganizmy zmodyfikowane genetycznie (GMM) a biodegradacja odpadów. Beztlenowa stabilizacja odpadów stałych. Mikroorganizmy wykorzystywane do odnowy terenu po składowisku odpadów.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Metodyka pobierania próbek odpadów oraz przygotowanie ich do analiz. Mikrobiologiczna degradacja odpadów pochodzenia rolniczego. Rozkład mikrobiologiczny odpadów lignocelulozowych. Znaczenie mikroorganizmów w przetwarzaniu odpadów pochodzących z przemysłu mięsnego, mleczarskiego i cukrowniczego. Wpływ mikroorganizmów na degradację papieru, skór i gum. Procesy mikrobiologiczne i biochemiczne zachodzące w glebach użyźnianych kompostami i osadami ściekowymi. Wpływ odpadów stałych i płynnych na właściwości mikrobiologiczne gleby. Stan mikrobiologiczny odcieków pochodzących ze składowisk odpadów. Udział mikroorganizmów w beztlenowym rozkładzie organicznych odpadów. Drobnoustroje odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Mikroorganizmy odpadów paleniskowych. Mikroorganizmy wykorzystywane do produkcji biopaliw z odpadów. Drobnoustroje degradujące tworzywa sztuczne. Zastosowanie analiz mikrobiologicznych i biochemicznych w ocenie odziaływania odpadów na środowisko.
Cel kształceniaZapoznanie z mikroorganizmami występującymi w odpadach, mikrobiologiczną transformacją odpadów, oddziaływaniem odpadów na właściwości mikrobiologiczne gleb.
Literatura podstawowa1) Jędrczak A., Biologiczne przetwarzanie odpadów , wyd. PWN Warszawa, 2007 2) Wojnowska-Baryła I., Trendy w biotechnologii środowiskowej, wyd. UWM Olsztyn, 2011 3) Baran S., Przyrodnicze wykorzystanie odpadów, wyd. PWRiL Warszawa, 2011 4) Malej J. , Odpady i osady ściekowe. Charakterystyka, unieszkodliwianie, zagrożenie, wyd. Politechnika Koszalińska, 2004
Literatura uzupełniająca1) Rosik-Dulewska C., wyd. PWN Warszawa, Podstawy gospodarki odpadami, 2007r., tom
UwagiZajęcia laboratoryjne mogą odbywać się maksymalnie w 16. osobowych grupach.