Polityka ochrony środowiska

Environmental policy

2022L

Kod przedmiotu56S2-POLIOCHSR
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówAktualny stan środowiska naturalnego w Polsce, jako podstawa wdrażania Polityki ochrony środowiska. Koncepcje ochrony środowiska. Polityka ochrony środowiska – podstawowe założenia, cele i zasady. Ewolucja Polityki ochrony środowiska. Ochrona środowiska, a polityki sektorowe. Polityka ochrony środowiska i instrumenty ochrony środowiska w Unii Europejskiej. Wpływ integracji Polski z UE na Politykę ochrony środowiska. Ekonomiczne konsekwencje wdrażania Polityki ochrony środowiska. Instrumenty Polityki ochrony środowiska. Finansowanie i nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska. Odpowiedzialność w ochronie środowiska oraz zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska. Społeczne aspekty ochrony środowiska oraz świadomość ekologiczna. ,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Ocena wybranych działań polityki ochrony środowiska pod względem ich skuteczności i efektywności. Analiza kierunków ewolucji polityki ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony bioróżnorodności biologicznej i gospodarowania zasobami przyrody. Wybrane problemy polityki ochrony środowiska (lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe) – sesje rozwiązywania problemów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bernaciak A., Gaczek W. M., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska , Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2001 2) Małachowski K.(red.) , Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu Warszawa, 2007 3) Ciechanowicz-McLean J., Prawo i polityka ochrony środowiska, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa, 2009 4) Górka K., B. Poskrobko, W. Radecki,, Ochrona środowiska: problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi