Rekultywacja składowisk odpadów

Landfill Reclamation

2022L

Kod przedmiotu56S2-RSO
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówUwarunkowania prawne zamykania i rekultywacji składowisk odpadów, wymagania techniczno-technologiczne krajowe i międzynarodowe mające zastosowanie przy zamykaniu składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Ocena spełnienia przez składowisko wymagań BAT. Charakterystyka składowanych odpadów i ocena zagrożeń dla środowiska. Ocena składu technicznego składowiska odpadów. Wykorzystanie biogazu ze składowisk odpadów. Sposoby zagospodarowania terenu rekultywowanego składowiska odpadów oraz kryteria monitoringu i badań uzupełniających. Kierunki rekultywacji i zagospodarowania.,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:ĆWICZENIA:Ćwiczenia audytoryjne: Zagadnienia techniczno-projektowe rekultywacji składowisk odpadów – czynniki środowiskowe, etapy i kierunki rekultywacji składowisk, metody eliminacji zagrożeń, kryteria doboru metod rekultywacji, problemy geotechniczne w rekultywacji składowisk, techniczne zasady odtwarzania gleb. Sposoby usuwania i oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów. Rozwiązania techniczne odgazowania składowisk odpadów i metody monitoringu. Ćwiczenia projektowe: Sporządzenie koncepcji projektowej rekultywacji składowiska odpadów komunalnych lub wydobywczych. Koncepcja wykonywana jest w grupach posiadających lidera, który etapami prezentuje wyniki pracy w formie prezentacji. Ćwiczenia terenowe na wybranym składowisku odpadów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Rosik-Dulewska Cz.,, Podstawy gospodarki odpadami, PWN, 2002 2) Karczewska A. , Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2012, s. 390 3) Maciak F., Ochrona i rekultywacja środowiska, SGGW Warszawa, 2003, s. 418 4) Baran St., Turski R., Wybrane zagadnienia z utylizacji i unieszkodliwiania odpadów, wyd. UP Lublin,, 1999 5) Oleszkiewicz J., Eksploatacja składowiska odpadów. Poradnik decydenta, LemProjekt s.c. Kraków., 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi-