Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku

Statistics and modeling in environmental sciences

2021L

Kod przedmiotu56S2-SIMWNOS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówRepetytorium podstawowych pojęć rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Analiza opisowa danych o środowisku na podstawie statystyk próby. Zmienne losowe i ich rozkłady. Estymacja parametrów i testy istotności. Model deterministyczny i probabilistyczny. Model regresji prostej. Pojęcie korelacji – współczynnik korelacji Pearsona i Spearmanna. Założenia ANOVA i model matematyczny. Układ eksperymentalny a model ANOVA. Testy istotności w analizie wariancji i porównaniu średnich obiektowych. Transformacja danych. Modele regresji i korelacji wielokrotna. Metody modelowania i testowania wielowymiarowego. Test chi-kwadrat. Testy nieparametryczne,ĆWICZENIA KOMPUTEROWE:ĆWICZENIA:Wyznaczanie prawdopodobieństwa i podstawowe zagadnienia kombinatoryki. Analiza statystyczna danych o środowisku z próby. Zmienne losowe środowiskowe. Estymacja i testowanie. Analiza regresji i korelacji prostej. ANOVA układu CRD. ANOVA układu RBD. ANOVA układów wieloczynnikowych. Interpretacja współdziałania. Wnioskowanie statystyczne. Testy różnic między średnimi. Regresja wielokrotna i metody wielowymiarowe. Test chi-kwadrat
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gołaszewski J. Puzio-Idźkowska M., Stawiana-Kosiorek A., Załuski D., Statystyka dla przyrodników z przykładami i zadaniami, UWM Olsztyn, 2003, s. 129 2) Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN Warszawa, 1999, s. 282 3) Kala R., Statystyka dla przyrodników, AR Poznań, 2005, s. 231
Literatura uzupełniająca
Uwagi