Zarządzanie gospodarką odpadami

Waste Management

2022Z

Kod przedmiotu56S2-ZGO
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawy zarządzania. Gospodarka odpadami - ujęcie procesowe i przedmiotowe. Postawy konsumentów i przedsiębiorców. Aspekty prawne gospodarki odpadami w Unii Europejskiej – konstrukcja systemu prawnego, definicje. Polskie prawodawstwo w zakresie odpadów. Uwarunkowania ekonomiczne w Polsce i krajach UE – finansowanie przedsięwzięć w obszarze „odpady”. Rodzaje, źródła, ilości i charakterystyka wytwarzanych odpadów przemysłowych (odpady przemysłu: wydobywczego, energetycznego, hutniczego, maszynowego, chemicznego) i komunalnych w Polsce – analiza zmian. Obowiązki prawne wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów oraz władzy publicznej w zakresie gospodarki odpadami (planowanie gospodarki odpadami, reglamentacja gospodarki odpadami, kontrola i nadzór nad gospodarką odpadami). Modelowanie zintegrowanych systemów gospodarki odpadami. Instrumenty ekonomiczne gospodarki odpadami. Instrumenty pozaekonomiczne racjonalnej gospodarki odpadami. Zasady racjonalnej gospodarki odpadami. Transport i międzynarodowy obrót odpadami.,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:ĆWICZENIA:Gospodarka odpadami komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi. Sposoby zagospodarowania odpadów. Gospodarcze wykorzystanie odpadów. Metody ustalania szkód i kosztów powodowanych składowaniem odpadów. Składowanie odpadów niebezpiecznych. Metody unieszkodliwiania odpadów. Metody segregacji odpadów. Obowiązująca dokumentacja gospodarowania odpadami. Instrumenty ekonomiczne gospodarki odpadami. Wizyta studyjna. Ocena gospodarki odpadami na wybranym terenie (analiza, planowanie i synteza). Gminne plany gospodarki odpadami. Gospodarka odpadami i rola postaw konsumenckich.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Gospodarka odpadami komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi. Sposoby zagospodarowania odpadów. Gospodarcze wykorzystanie odpadów. Metody ustalania szkód i kosztów powodowanych składowaniem odpadów. Składowanie odpadów niebezpiecznych. Metody unieszkodliwiania odpadów. Metody segregacji odpadów. Obowiązująca dokumentacja gospodarowania odpadami. Instrumenty ekonomiczne gospodarki odpadami. Wizyta studyjna. Ocena gospodarki odpadami na wybranym terenie (analiza, planowanie i synteza). Gminne plany gospodarki odpadami. Gospodarka odpadami i rola postaw konsumenckich.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Klatka J., Kuźniak M., Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin, Wolters Kluwer, 2012, s. 248 2) Górski M. (red.), arządzanie gospodarką odpadami. Aktualne regulacje prawne w gospodarce odpadami, PZITS, 2011, s. 208 3) Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami, PWN, 2010, s. 376 4) Król A., Bębenek P., Gospodarka odpadami jako element nowoczesnego systemu zarządzania środowiskiem, Politechnika Opolska, 2007, s. 83
Literatura uzupełniająca
Uwagi