Ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Ochrona Środowiska

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking ostatecznego wyniku studiów I stopnia w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 800. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.
  Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjne oraz nauk przyrodniczych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, a także nauk technicznych, rolniczych lub leśnych, o planowanie przestrzenne i metodyki badań środowiskowych oraz wykazuje się biegłością w wybranej specjalności. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony i kształtowania środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach – a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Umie porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie poniżej wymienione efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii i chemii dotyczącą funkcjonowania środowiska
  b) Ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną z zakresu ochrony środowiska
  c) Ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska
  d) Ma pogłębioną wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych o funkcjonowaniu organizmów żywych w środowisku.
  e) Wykazuje znajomość zaawansowanych metod oznaczania i oceny zanieczyszczenia środowiska.
  f) Ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach
  g) Ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
  h) Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  i) Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z zakresu ochrony środowiska
  j) Zna metody statystyczne oraz specjalistyczne narzędzia informatyczne
  k) Ma wiedzę w zakresie aktualnie dyskutowanych w literaturze problemów z zakresu ochrony środowiska w obszarze nauk przyrodniczych oraz rolniczych
  l) Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  m) Ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich z zakresu ochrony środowiska
  n) Wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
  o) Identyfikuje i ocenia przyrodnicze i kulturowe walory krajobrazowe
  p) Wykazuje znajomość metod zapobiegania i odwracania niekorzystnych przekształceń środowiska wodnego
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla ochrony środowiska
  b) Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
  c) Rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
  d) Samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu ochrony środowiska
  e) Samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na jakość środowiska przyrodniczego oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji
  f) Posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań, w tym technik i technologii z zakresu ochrony środowiska
  g) Ocenia wady i zalety podejmowanych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów związanych z ochroną środowiska
  h) Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym z zakresu ochrony środowiska
  i) Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym w zakresie ochrony środowiska
  j) Ma umiejętności językowe w zakresie ochrony środowiska
  k) Biegle wykorzystuje literaturę naukową z zakresu ochrony środowiska w obszarze nauk przyrodniczych, ścisłych oraz rolniczych
  l) Samodzielnie planuje własną karierę naukową lub zawodową
  m) Potrafi dokonać oceny środowiska, jego przydatności użytkowej i przyrodniczej oraz stanu dewastacji
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
  b) Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  c) Potrafi odpowiednio określić priorytety ochronie środowiska służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  d) Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z ochroną i kształtowaniem środowiska
  e) Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
  f) Posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska
  g) Ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie ochrony środowiska
  h) Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  i) Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy
  j) Prawidłowo identyfikuje stan środowiska i rozstrzyga dylematy związane z jego skażeniem, zagrożeniami i technikami odnowy
  PRAKTYKA
  Praktyka dyplomowa - magisterska, poświęcona wykonaniu pracy dyplomowej, trwająca 4 tygodnie, w terminach uzgodnionych z promotorem. Efektem odbycia praktyki, poza zdobyciem specjalistycznych umiejętności są dane i materiały źródłowe do napisania dysertacji.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia projektowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjęć pracę w administracji, przemyśle, rolnictwie, instytucjach badawczych i kontrolnych, szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej - zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), administracji, oraz instytucjach zajmujących się szeroko pojętą ochroną środowiska. Jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podejmowania pracy badawczej.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 2
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w ochronie środowiska
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Biochemia gleby
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Chemia fizyczna
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Ekologia i zarządzanie populacjami zwierzyny
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
Genetyka populacji i diagnostyka molekularna w leśnictwie
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
VI - Praktyka
Praktyka dyplomowa
4

ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
0
160
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Ekotoksykologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Planowanie przestrzenne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Biologia zachowania zasobów przyrodniczych
2,5
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
Wykład
15
15
15
Moduł I
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Moduł II
1
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
10
Ochrona przyrody w lasach gospodarczych
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Praca magisterska
7
ZAL
Pracownia magisterska
0
Zaburzenia i ryzyko hodowlane
2,5
ZAL-O


ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia terenowe
Wykład
11
15
4
15
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 2
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Geografia zasobów środowiska
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
30
Polityka ochrony środowiska
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
30
Przedsiębiorczość w ochronie środowiska
1
ZAL-O
Wykład
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Praca magisterska
13
Półnaturalna hodowla lasu
2,5
ZAL-O


ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia terenowe
Wykład
11
15
4
15
Zintegrowane zarządzanie zasobami leśnymi
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium magisterskie
3
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
SUMA
30,0