Ochrona środowiska - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauk o Środowisku

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Ochrona Środowiska

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Nabór na studia kandydatów następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym: a) konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata), język polski, matematyka – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. b) konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości: biologia lub chemia, fizyka lub fizyka z astronomią lub matematyka lub geografia, język polski lub język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku ochrona środowiska trwają 3,5 roku (7 semestrów). Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 210. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 2527 oraz 320 godzin (8 tygodni) praktyk zawodowych.
  Absolwent kierunku ochrona środowiska posiada wiedzę z zakresu: biologii, ekologii, geologii, gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii z uwzględnieniem skutków aktywności człowieka w otaczającym go środowisku. Zna zasady zrównoważonego rozwoju, techniki i technologie wykorzystywane w ochronie środowiska oraz metody ochrony i odnowy zasobów naturalnych: wód powierzchniowych i podziemnych, gleb oraz zasobów leśnych. Posiada wiedzę pozwalającą na eksploatację stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, systemów wodociągów i kanalizacji. Potrafi rozwiązywać problemy związane z unieszkodliwianiem i zagospodarowywaniem odpadów stałych komunalnych oraz przemysłowych. Umie ocenić wpływ inwestycji na środowisko. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania środowiskiem oraz aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  W KATEGORII WIEDZY
  1. Charakteryzuje zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie
  2. Zna zasady wykorzystania praw przyrody w technice i życiu codziennym
  3. Zna metody matematyczne i pokrewne stosowane w naukach o środowisku
  4. Zna metody statystyczne służące do opisu zjawisk i procesów zachodzących w środowisku
  5. Zna metody badania podstawowych wielkości fizycznych
  6. Zna właściwości pierwiastków oraz wybranych związków organicznych i nieorganicznych
  7. Identyfikuje zjawiska i procesy zachodzące w atmosferze, hydrosferze i litosferze
  8. Charakteryzuje molekularne podstawy funkcjonowania organizmów żywych
  9. Opisuje struktury, mechanizmy i funkcje procesów życiowych organizmów na różnych poziomach organizacji
  10. Opisuje podstawowe procesy fizjologiczne organizmów żywych
  11. Ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach
  12. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony środowiska
  13. Wykazuje znajomość podstawowych terminów w języku obcym w zakresie ochrony środowiska
  14. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
  15. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania środowiskiem i prowadzenia działalności gospodarczej
  16. Opisuje zmiany i zagrożenia środowiska spowodowane działalnością człowieka
  17. Zna naturalne i antropogeniczne źródła i cykle pierwiastków biogenicznych w środowisku
  18. Zna zasady oceny gospodarczego i ekologicznego znaczenia ekosystemów
  19. Zna podstawowe regulacje prawne i ekonomiczne w działalności gospodarczej, edukacyjnej, badawczej oraz zarządzania środowiskiem
  20. Rozróżnia technologie produkcji oraz ich oddziaływanie na człowieka i środowisko
  21. Zna podstawowe technologie stosowane w ochronie i odnowie środowiska
  22. Zna technologie przyjazne środowisku
  23. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  24. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  25. Definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
  W KATEGORII UMIEJĘTNOŚCI
  1. Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania w praktyce informacji z różnych źródeł (w tym baz danych) i w różnych formach
  2. Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
  3. Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie ochrony środowiska
  4. Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji
  5. Dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji
  6. Potrafi posługiwać się terminologią naukową w zakresie ochrony środowiska
  7. Ma umiejętność samokształcenia się
  8. Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu b2 europejskiego systemu opisu kształcenia językowego
  9. Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
  10. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić –zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów –istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
  11. Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
  12. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
  13. Umie przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  14. Wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadania badawcze lub projektowe, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
  15. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznym dla studiowanego kierunku studiów
  16. Potrafi –zgodnie z zadaną specyfikacją –zaprojektować obiekt, system lub proces, używając właściwych metod, technik i narzędzi
  17. Posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych –dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
  18. Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
  19. Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficzne
  W KATEGORII KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH.
  1. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
  2. Ma świadomość skutków działalności inżynierskiej i jej wpływu na środowisko
  3. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  4. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  5. Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki działalności antropogenicznej, posiada świadomość znaczenia stosowanych technik ochrony i odnowy środowiska dla ludzi i ekosystemów
  6. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  7. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
  8. Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
  9. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia
  PRAKTYKI
  Program studiów przewiduje realizację praktyki zawodowej w łącznym wymiarze 8 tygodni (320 h).
  Celem praktyk na pierwszym stopniu kształcenia na kierunku Ochrona środowiska jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych związanych z funkcjonowaniem i organizacją lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowo -kanalizacyjnego, gospodarką wodno-ściekową zakładu przemysłowego oraz innymi zagadnieniami związanymi z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska na terenie danego zakładu a także nabycie wiedzy praktycznej i umiejętności w zakresie problematyki związanej z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska w danym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem działań organów administracji odpowiedzialnych za stan środowiska.
  Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów  po 4 i 6 semestrze studiów. Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów: umowy UWM z wybranym podmiotem, dzienniczka praktyk potwierdzonego przez opiekuna praktyk z ramienia pracodawcy i sprawozdania z praktyki
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, laboratoria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w instytucjach finansowych związanych z ochroną środowiska, służbach monitorujących stan środowiska oraz inspekcjach nadzorujących instalacje do ochrony środowiska, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych, wydziałach ochrony środowiska administracji państwowej, biurach projektowych w charakterze technologów oraz parkach narodowych i krajobrazowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 1
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Biologia
5
Chemia nieorganiczna
4,5
Fizyka
5,5
III - Kierunkowe
Ochrona przyrody
3
Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
4,5
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Chemia organiczna
5
Matematyka
4
Mikrobiologia
5
III - Kierunkowe
Fauna ekosystemów wodnych i lądowych
2
Flora ekosystemów wodnych i lądowych
2
Geologia i geomorfologia
2
Limnologia fizyczna
4
Meteorologia i klimatologia
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologia informacyjna
2
II - Podstawowe
Analiza instrumentalna
2
Biochemia
4,5
Genetyka
2
III - Kierunkowe
Ekologia
3
Gospodarka odpadami
2
Gospodarowanie wodą
4
Grafika inżynierska
4
Ścieki bytowo-gospodarcze i produkcyjne
4
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Hydrologia i hydraulika
3
Inżynieria procesowa
3,5
Melioracje
2
Ochrona atmosfery
3
Podstawy ekonomii w ochronie środowiska
2
Prawo i zarządzanie w ochronie środowiska
3
Waloryzacja ekosystemów
2
Wodociągi i kanalizacja I
3
VI - Praktyka
Praktyka przemysłowa
3
Praktyka wodociągowo-kanalizacyjna
3
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Metodologia badań naukowych
2
III - Kierunkowe
Gleboznawstwo i ochrona gleb
3
Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
5
Monitoring środowiska
3
Technologie bioenergetyczne
3
V - Specjalizacyjne
Moduł ekologiczny
4
Moduł gospodarowania wodą
6
Moduł mikrobiologiczny
4
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedsiębiorczość
1
II - Podstawowe
Statystyka
3
III - Kierunkowe
Oceny oddziaływania na środowisko
3
Systemy informacji przestrzennej
2
Technologia wody i ścieków
5
Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
2
V - Specjalizacyjne
Moduł technologiczno-biotechnologiczny
6
Seminaria dyplomowe
2
VI - Praktyka
Praktyka administracyjna
6
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Informatyczne metody oceny oddziaływania hałasu i zanieczyszczeń atmosfery na środowisko
2
Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych
3
Zanieczyszczenia i remediacja gruntów
2
V - Specjalizacyjne
Moduł inżynierski
6
Praca inżynierska
15
Seminaria dyplomowe
2
SUMA
30,0