Ochrona środowiska - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauk o Środowisku

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Ochrona Środowiska

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę w instytucjach finansowych związanych z ochroną środowiska, służbach monitorujących stan środowiska oraz inspekcjach nadzorujących instalacje do ochrony środowiska, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, oczyszczalniach ścieków komunalnych i przemysłowych, wydziałach ochrony środowiska administracji państwowej, biurach projektowych w charakterze technologów oraz parkach narodowych i krajobrazowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 1
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
1
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Biologia
5
Chemia nieorganiczna
4,5
Fizyka
5,5
III - Kierunkowe
Ochrona przyrody
3
Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
4,5
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Chemia organiczna
5
Matematyka
4
Mikrobiologia
5
III - Kierunkowe
Fauna ekosystemów wodnych i lądowych
2
Flora ekosystemów wodnych i lądowych
2
Geologia i geomorfologia
2
Limnologia fizyczna
4
Meteorologia i klimatologia
4
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologia informacyjna
2
II - Podstawowe
Analiza instrumentalna
2
Biochemia
4,5
Genetyka
2
III - Kierunkowe
Ekologia
3
Gospodarka odpadami
2
Gospodarowanie wodą
4
Grafika inżynierska
4
Ścieki bytowo-gospodarcze i produkcyjne
4
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Hydrologia i hydraulika
3
Inżynieria procesowa
3,5
Melioracje
2
Ochrona atmosfery
3
Podstawy ekonomii w ochronie środowiska
2
Prawo i zarządzanie w ochronie środowiska
3
Waloryzacja ekosystemów
2
Wodociągi i kanalizacja I
3
VI - Praktyka
Praktyka przemysłowa
3
Praktyka wodociągowo-kanalizacyjna
3
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Metodologia badań naukowych
2
III - Kierunkowe
Gleboznawstwo i ochrona gleb
3
Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
5
Monitoring środowiska
3
Technologie bioenergetyczne
3
V - Specjalizacyjne
Moduł ekologiczny
4
Moduł gospodarowania wodą
6
Moduł mikrobiologiczny
4
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedsiębiorczość
1
II - Podstawowe
Statystyka
3
III - Kierunkowe
Oceny oddziaływania na środowisko
3
Systemy informacji przestrzennej
2
Technologia wody i ścieków
5
Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
2
V - Specjalizacyjne
Moduł technologiczno-biotechnologiczny
6
Seminaria dyplomowe
2
VI - Praktyka
Praktyka administracyjna
6
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Informatyczne metody oceny oddziaływania hałasu i zanieczyszczeń atmosfery na środowisko
2
Ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych
3
Zanieczyszczenia i remediacja gruntów
2
V - Specjalizacyjne
Moduł inżynierski
6
Praca inżynierska
15
Seminaria dyplomowe
2
SUMA
30,0