Inżynieria ekologiczna - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk o Środowisku

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Ochrona Środowiska

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent kierunku ochrona środowiska, specjalność: inżynieria ekologiczna jest przygotowany do zadań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych rozwiązań, technologii i urządzeń związanych z ochroną środowiska. Może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, zagospodarowania odpadami i innych zakładach gospodarki komunalnej, w przemyśle w komórkach ochrony środowiska, w biurach projektów, w organach administracji państwowej i samorządowej, w służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, w branżowych firmach handlowych, w instytucjach naukowych, może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 1
2
ZAL-O
Wykład
30
IV - Specjalnościowych
Elementy techniczne w ochronie środowiska
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
10
20
Kanalizacja II
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
20
10
Małe oczyszczalnie ścieków
1,5
Oczyszczanie ścieków przemysłowych
2
Technologie informacyjne w inżynierii środowiska
2
Unieszkodliwianie odpadów komunalnych
3,5
Wodociągi II
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
10
20
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki
160
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
27,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-OCENA
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Planowanie przestrzenne
2
ZAL-O
BRAK
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
20
10
Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku
2
IV - Specjalnościowych
Gospodarowanie osadami ściekowymi
3,5
Hydrobiologia techniczna
4
Moduł językowy
2
Moduł technologiczny
4
Projektowanie antropogenicznych zbiorników wodnych
2
Projektowanie systemów wodno-kanalizacyjnych
3
Projektowanie układów technologicznych oczyszczania wody i ścieków
3
V - Specjalizacyjne
Seminaria dyplomowe
0
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
27,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Polityka ochrony środowiska
2
IV - Specjalnościowych
Biofiltracja w oczyszczaniu wód
2
Moduł przyrodniczy
2
V - Specjalizacyjne
Praca magisterska
20
ZAL-O
Pracownia dyplomowa
200
Seminaria dyplomowe
0
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
SUMA
28,0