Inżynieria i waloryzacja ekologiczna - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk o Środowisku

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Ochrona Środowiska

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dyplomu studiów magisterskich oraz legitymowanie się tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera Bez dodatkowych uzupełnień mogą zostać przyjęci absolwenci, którzy posiadają kwalifikacje inżyniera z obszaru nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub nauk technicznych. Absolwenci z innych obszarów kształcenia, muszą mieć zrealizowane efekty kształcenia w zakresie: ekologii i ochrony przyrody; geologii, geomorfologii i gleboznawstwa; hydrologii, meteorologii i klimatologii; prawo, zarządzanie i ekonomia w ochronie środowiska; instrumentów ochrony środowiska; technologii w ochronie środowiska; zagrożeń cywilizacyjnych i zrównoważonego rozwoju; inżynierii procesowej; techniki odnowy środowiska i technologii bioenergetycznych. Po przyjęciu na studia drugiego stopnia student z innego obszaru musi uzupełnić brakujące efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji ze studiów I stopnia. Polega to na umożliwieniu realizacji dodatkowych przedmiotów wycenionych maksymalnie na 30 punktów ECTS. Student, który zdecydował się na uzupełnienie swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji może ubiegać się o podjęcie studiów w trybie „indywidualnego planu studiów” oraz objęcie go opieką przez wydziałowego Tutora. Ewentualną różnicę programową student powinien zrealizować w trakcie trwania trzech semestrów nauki. Zasady rekrutacji na studia określa Rada Wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska trwają 1,5 roku (3 semestry). Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 90. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1017 oraz 160 godzin (4 tygodnie) praktyk zawodowych. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk przyrodniczych oraz nauk technicznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona środowiska specjalność: inżynieria i waloryzacja ekologiczna posiada rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę z zakresu: biologii, ekologii, geologii, gleboznawstwa, hydrologii i hydrauliki z uwzględnieniem efektów aktywności człowieka w otaczającym go środowisku. Zna zasady zrównoważonego rozwoju, techniki i technologie w ochronie środowiska oraz sposoby ochrony i odnowy zasobów naturalnych. Identyfikuje zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia wód powierzchniowych, zna metody rekultywacji zbiorników wodnych, a także systemy zaopatrzenia i gospodarowania wodą. Wykazuje biegłość w zakresie technologii informatycznych, funkcjonowania i obliczania ujęć wody, systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, funkcjonowania obiektów inżynierskich, zna technologie oczyszczania ścieków przemysłowych i unieszkodliwiana odpadów. Posługuje się aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy związane z planowaniem, projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych, nadzorem i eksploatacją urządzeń i instalacji do oczyszczania wody i ścieków oraz unieszkodliwiania i zagospodarowywania odpadów miejskich i przemysłowych. Porozumiewa się w sprawach ochrony środowiska z innymi specjalistami oraz organizuje pracę grup i zespołów Zna i stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze oraz metody analityczne i symulacyjne. Umie interpretować dane empiryczne i formułować na ich podstawie wnioski. Absolwent ma wyrobiony nawyk ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów drugiego stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  W KATEGORII WIEDZY
  1. Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu nauk podstawowych przydatną do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu ochrony środowiska
  2. Objaśnia mechanizmy reakcji organizmów żywych na stresy w środowisku naturalnym i technicznym
  3. Posiada wiedzę statystyczną na temat stawiania hipotez, analizy wyników i wnioskowania
  4. Rozróżnia mechanizmy oraz procedury administracyjne i finansowe w ochronie środowiska
  5. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę szczegółową obejmującą podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony środowiska
  6. Charakteryzuje zasady ochrony ekosystemów wodnych i lądowych oraz identyfikuje ich zagrożenia
  7. Zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu ochrony środowiska
  8. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  9. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
  10. Zna metody uzyskania informacji naukowych w tym z zakres u wykorzystania narzędzi informatycznych do modelowania przebiegu zjawisk i procesów w środowisku naturalnym i technicznym
  11. Zna metodologie przygotowania i pisania pracy naukowej
  12. Ma wiedzę w zakresie problemów prezentowanych w obcojęzycznej literaturze kierunkowej
  13. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
  14. Zna typowe metody, techniki, technologie stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich
  15. Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych osiągnięciach z zakresu technologii i biotechnologii wykorzystywanych w ochronie i odnowie środowiska.
  16. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
  17. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
  W KATEGORII UMIEJĘTNOŚCI
  1. Stosuje metody statystyczne, techniki oraz narzędzia informatyczne do opisu i interpretacji zjawisk i na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski
  2. Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze oraz metody analityczne i symulacyjne
  3. Wykorzystuje literaturę naukową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i w języku obcym
  4. Planuje i wykonuje zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego
  5. Przygotowuje wystąpienia z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej
  6. Umie napisać doniesienie, pracę naukową w języku polskim i obcym na podstawie własnych wyników badań naukowych
  7. Analizuje informacje, formułuje sądy na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł zwłaszcza elektronicznych
  8. Ma udokumentowaną znajomość języka na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  9. Planuje własną karierę zawodową lub naukową
  10. Analizuje ekonomiczne aspekty podejmowanych działań inżynierskich
  11. Przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich integruje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i technicznych
  12. Analizuje sposoby funkcjonowania i ocenia istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
  13. Potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją uwzględniającą aspekty pozatechniczne zaprojektować urządzenie, obiekt, system lub proces
  14. Ocenia przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów
  15. Potrafi zaproponować ulepszenie istniejących rozwiązań technicznych
  16. Ma przygotowanie niezbędne do podjęcia pracy zawodowej i zna zasady bezpieczeństwa związane z pracą
  W KATEGORII KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
  1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, systematycznie aktualizuje wiedzę i zna jej praktyczne zastosowania; ma świadomość osiągnięć i innych aspektów działalności inżynierskiej, przekazuje te informacje w sposób zrozumiały
  2. Współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role
  3. Określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  4. Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, jest kreatywny w proponowaniu rozwiązań inżynierskich
  5. Zna działania ograniczające ryzyka i przewiduje skutki działalności w zakresie środowiska naturalnego i technicznego
  6. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
  PRAKTYKI
  Program studiów przewiduje realizację praktyki zawodowej w łącznym wymiarze 4 tygodni (160 h).
  Celem praktyk jest na drugim stopniu kształcenia na kierunku Ochrona środowiska specjalność: inzynieria i waloryzacja ekologiczna jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych w stosunku do studiów pierwszego stopnia związanych ze sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, obiektów uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz kontroli procesów technologicznych, zapoznanie się z zadaniami i obowiązkami zakładowej komórki odpowiedzialnej za stan środowiska w przedsiębiorstwie, z działalnością instytucji zajmujących się kontrolą, zarządzaniem lub gospodarowaniem środowiskiem, pogłębienie umiejętności w konkretnych działaniach na rzecz ochrony środowiska, zapoznanie z nowymi technologiami i metodami pracy oraz aktywny udział w procesie kontrolnym, technologicznym lub badawczym.
  Praktyki mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów  po 1 semestrze studiów.
  Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów: umowy UWM z wybranym podmiotem, dzienniczka praktyk potwierdzonego przez opiekuna praktyk z ramienia pracodawcy i sprawozdania z praktyki
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, laboratoria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent kierunku ochrona środowiska jest przygotowany do zadań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych rozwiązań, technologii i urządzeń związanych z ochroną środowiska. Może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, zagospodarowania odpadami i innych zakładach gospodarki komunalnej, w przemyśle w komórkach ochrony środowiska, w biurach projektów, w organach administracji państwowej i samorządowej, w służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, w branżowych firmach handlowych, w instytucjach naukowych, może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 1
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
2
ZAL-O
Wykład
30
III - Kierunkowe
Ekotoksykologia
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
IV - Specjalnościowych
Biotechnologia molekularna
1,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Elementy techniczne w ochronie środowiska
1,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
10
20
Kanalizacja II
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
20
10
Mikrobiologia wód
1,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
10
20
Ochrona wód w zlewniach
1,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
15
Procesy samooczyszczania wód
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Projektowanie antropogenicznych zbiorników wodnych
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
Technologie informacyjne w ochronie środowiska
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
Wodociągi II
1,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
10
20
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
ZAL-O
Praktyki
160
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Planowanie przestrzenne
2
ZAL-O
BRAK
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
20
10
Polityka ochrony środowiska
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
IV - Specjalnościowych
Biotechnologia środowiskowa
2,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Biotechnologiczne unieszkodliwianie odpadów
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
Język angielski w naukach przyrodniczych
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
Projektowanie systemów wodociągowo-kanalizacyjnych
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
Przyrodnicze podstawy ocen oddziaływania na środowisko
2
EGZ
BRAK
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
15
5
10
Technologie oczyszczania wody
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
V - Specjalizacyjne
Moduł inżynierii ekologicznej
6
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
45
45
Moduł waloryzacji
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Seminaria dyplomowe 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
15
IV - Specjalnościowych
Rekultywacja techniczna zbiorników wodnych
2
ZAL-O
Ćwiczenia projektowe
30
Waloryzacja ekosystemów II
2
ZAL
ZAL-O
BRAK
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia terenowe
15
9
6
V - Specjalizacyjne
Moduł monitoringowy
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Praca magisterska
20
ZAL-O
Pracownia dyplomowa
200
Seminaria dyplomowe 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
30
SUMA
30,0