Turystyka i rekreacja - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Geoinżynierii

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Turystyka i Rekreacja

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Nabór na studia kandydatów następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym: a) konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości: geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata), matematyka, wiedza o społeczeństwie – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”. b) konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja trwają 3 lata roku (6 semestrów). Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 180. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 2127 oraz 240 godzin (6 tygodni) praktyk zawodowych.
  Absolwent kierunku turystyka i rekreacja posiada wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i obsługi ruchu turystycznego, świadczenia usług w branży turystycznej, kreowania produktów turystycznych oraz organizacji czasu wolnego z wykorzystaniem różnorodnych form rekreacji. Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk przyrodniczych oraz rolniczych. Zna zasady zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem efektów aktywności człowieka w otaczającym go środowisku kulturowym, społecznym i przyrodniczym. Posiada wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i zarządzania w turystyce i rekreacji oraz aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących tych dziedzin gospodarki. Absolwent posiada umiejętności: organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji; przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców; nawiązywania kontaktów i komunikowania się, w co najmniej jednym języku obcym. Jest przygotowany do podejmowania działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji. Umie rozwiązywać problemy związane z turystyką i rekreacją osób starszych i niepełnosprawnych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w: biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, urzędach administracji samorządowej i państwowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym, umożliwiającym porozumiewanie się w działalności zawodowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  W KATEGORII WIEDZY
  1. Zna elementarną terminologię z zakresu turystyki i rekreacji, innych obszarów kultury fizycznej oraz powiązanych z nimi pozostałych dyscyplin naukowych
  2. Ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu kultury fizycznej i turystyki w Polsce i na świecie
  3. Posiada wiedzę na temat miejsca turystyki i rekreacji w systemie kultury fizycznej oraz związków z dyscyplinami pokrewnymi
  4. Ma podstawową wiedzę na temat uczestników imprez turystycznych i rekreacyjnych oraz mechanizmów skłaniających ludzi do uczestnictwa w określonych zajęciach czasu wolnego
  5. Ma podstawową wiedzę na temat psychofizycznego rozwoju człowieka w cyklu życia
  6. Ma podstawową wiedzę na temat promocji zdrowego stylu życia oraz zna skutki braku i nadmiaru aktywności ruchowej
  7. Zna zasady funkcjonowania, zakładania i prowadzenia działalności w branży turystycznej i rekreacyjnej oraz jej uwarunkowania prawne i ekonomiczne
  8. Posiada wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych
  9. Ma podstawową wiedzę na temat metodyki prowadzenia zajęć rekreacyjnych i oceny stanu zdrowia oraz jego poprawy u uczestników tych zajęć
  10. Posiada podstawową wiedzę zakresu historii architektury i sztuki oraz geografii turystycznej i krajoznawstwa
  11. Ma wiedzę na temat wpływu turystyki na gospodarkę, środowisko społeczno-kulturowe oraz przyrodnicze
  12. Ma podstawową wiedzę na temat produktów i surowców spożywczych oraz bezpieczeństwa sanitarnego żywności
  13. Zna i charakteryzuje zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie oraz zasady ich wykorzystania w życiu codziennym
  14. Opisuje struktury, mechanizmy i funkcje procesów życiowych organizmów na różnych poziomach organizacji
  15. Ma wiedzę o znaczeniu i roli środowiska przyrodniczego i jego zagrożeniach oraz zrównoważonym wykorzystaniu różnorodności biologicznej
  16. Wykorzystuje znajomość podstawowych zagadnień z zakresu uprawy roślin i hodowli zwierząt w zakresie niezbędnym do prowadzenia turystycznego gospodarstwa wiejskiego
  17. Identyfikuje zjawiska i procesy zachodzące w ekosystemach oraz zna metody badania podstawowych wielkości fizycznych
  18. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu roli ochrony środowiska w turystyce i rekreacji
  19. Charakteryzuje i objaśnia wpływ działalności człowieka na zmiany i zagrożenia środowiska przyrodniczego i kulturowego
  20. Opisuje i objaśnia pochodzenie i obieg pierwiastków i definiuje ich rolę w przyrodzie
  21. Zna podstawowe metody statystyczne i analityczne służące do opisu zjawisk i procesów związanych z turystyką, zachodzących gospodarce i środowisku przyrodniczym
  22. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  23. Ma wiedzę w zakresie wykorzystania potencjału psychofizycznego człowieka oraz środowiska przyrodniczego i kulturowego dla turystyki
  W KATEGORII UMIEJĘTNOŚCI
  1. Posiada umiejętności ruchowe w zakresie różnych form rekreacji fizycznej oraz umiejętności politechniczne (posługuje się wybranym sprzętem sportowo-turystycznym)
  2. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu turystyki i rekreacji oraz powiązanych dyscyplin do analizy i interpretacji bieżącej sytuacji na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych
  3. Potrafi zaplanować, zrealizować i ocenić różne rodzaje imprez turystycznych i rekreacyjnych z uwzględnieniem cech psychofizycznych i społecznych klientów
  4. Umie zdiagnozować potrzeby i motywy uczestnictwa w turystyce i rekreacji różnych grup społecznych oraz dostosowywać do nich ofertę zajęć czasu wolnego
  5. Potrafi fachowo obsługiwać klientów indywidualnych i grupowych korzystających z różnych odmian turystyki i rekreacji
  6. Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się zarówno ze specjalistami ze swojej dziedziny jak i laikami
  7. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne
  8. Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych zachodzących w trakcie realizacji programu wypoczynkowego
  9. Potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie historii architektury i sztuki oraz geografii turystycznej i krajoznawstwa do planowania i realizowania imprezy turystycznej
  10. Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu b2 europejskiego systemu opisu kształcenia językowego
  11. Umie przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
  12. Potrafi posługiwać się terminologią naukową oraz ma umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, w zakresie turystyki, krajoznawstwa i rekreacji z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
  13. Potrafi w praktyce minimalizować skutki wpływu turystyki na środowisko społeczne i kulturowe na etapie planowania i realizacji imprez turystycznych
  14. Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu hotelarstwa i gastronomii w pracy różnych rodzajów turystycznej bazy noclegowej i gastronomicznej
  15. Potrafi ocenić jakość surowców i produktów spożywczych oraz zachować bezpieczeństwo sanitarne żywności
  16. Identyfikuje wybrane gatunki roślin uprawnych i ozdobnych oraz zwierząt hodowlanych, a także potrafi określić ich znaczenie w zakresie turystyki wiejskiej
  17. Korzysta na poziomie podstawowym z dostępnych źródeł informacji z zakresu turystyki i rekreacji oraz dyscyplin pokrewnych w języku ojczystym i wybranym języku obcym nowożytnym, z zachowaniem praw własności intelektualnej w celu rozwiązania konkretnego problemu lub zadania
  18. Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste analizy i pomiary fizyczne i biologiczne
  19. Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji
  20. Potrafi posługiwać się systemami informatycznymi i specjalistycznymi programami stosowanymi w turystyce
  21. Rozpoznaje i ocenia zjawiska wpływające na stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych
  22. Ma umiejętność samokształcenia się
  23. Wykonuje proste zadania badawcze i ekspertyzy, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski pod kierunkiem opiekuna naukowego lub samodzielnie
  24. Posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych – dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji w zakresie turystyki i rekreacji
  25. Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnym podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
  W KATEGORII KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
  1. Student rozumie problemy oraz potrzeby osób niepełnosprawnych i w miarę swoich możliwości zawodowych stara się usuwać bariery ograniczające osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w turystyce i rekreacji
  2. Student ma świadomość oddziaływania turystyki na różne dziedziny życia człowieka i należycie je ocenia
  3. Jest kreatywny w łączeniu informacji z zakresu wiedzy o środowisku przyrodniczym i antropogenicznym z wiedzą z zakresu turystyki i rekreacji
  4. Umiejętnie rozpoznaje i rozumie motywy uczestnictwa ludzi w różnych formach turystyki; troszczy się o zaspokojenie związanych z nimi potrzeb; ma poczucie pełnej odpowiedzialności za przygotowanie i realizację imprez turystycznych zgodnie z oczekiwaniem klientów
  5. Student wykazuje kreatywność oraz potrafi prowadzić animację rekreacyjną samodzielnie i w zespole; rozumie potrzeby rekreantów w zakresie aktywnych form spędzania czasu wolnego
  6. Potrafi sięgnąć po pomoc innych specjalistów przy rozwiązywaniu pojawiających się problemów zawodowych
  7. Potrafi formułować opinie dotyczące pacjentów, klientów, grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu
  8. Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów
  9. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego
  10. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
  11. Potrafi ocenić skutki działalności człowieka, ma świadomość ryzyka oraz rozumie znaczenie stosowanych zasad ochrony i odnowy środowiska dla ludzi i ekosystemów
  12. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  13. Rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych przez całe życie
  14. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia
  PRAKTYKI
  Program studiów przewiduje realizację praktyki zawodowej w łącznym wymiarze 6 tygodni ( 240 h).
  Celem praktyk jest na I stopniu kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych związanych z działalnością podmiotów związanych z sektorem usług turystycznych. Student uczestniczy praktycznie w zadaniach związanych z organizacją i funkcjonowaniem tych podmiotów, przygotowaniem ofert turystycznych i rekreacyjnych oraz ich realizacją. Podczas praktyki zawodowej student:
  - w zakresie wiedzy: definiuje potrzeby uczestników imprez turystycznych i rekreacyjnych; omawia system organizacji prac i zarządzania zespołami ludzkimi; gromadzi i wstępnie ocenia dane do pracy dyplomowej;
  - w zakresie umiejętności: wykonuje proste zadania pod nadzorem i samodzielnie; gromadzi dane faktograficzne; ocenia wykonanie zadań;
  - w zakresie kompetencji społecznych: wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo indywidualne i zbiorowe; współpracuje z zespołem i posiada zmysł przewodzenia.
  Praktyki mają charakter obowiązkowy i odbywają się zgodnie z planem studiów  po 2 i 4 semestrze studiów.
  Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów: umowy UWM z wybranym podmiotem, dzienniczka praktyk potwierdzonego przez opiekuna praktyk z ramienia Pracodawcy i sprawozdania z praktyki.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, laboratoria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może podjąć pracę na różnych stanowiskach, zarówno w branży turystycznej jak i rekreacyjnej. Przygotowuje również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w obu sferach. Zdobyta podczas studiów wiedza teoretyczna, uzupełniona o odpowiednio dobrane praktyki zawodowe, daje absolwentom szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia w wyuczonym zawodzie, zgodnie z zainteresowaniami. Absolwent jest przygotowany do pracy w szeroko rozumianej obsłudze ruchu turystycznego: w biurach podróży (przygotowanie ofert turystycznych oraz ich sprzedaż), obiektach noclegowych o różnym charakterze, w urzędach administracji samorządowej i rządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za rozwój turystyki, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach powołanych dla rozwoju i promocji turystyki. Wiedza z zakresu praktycznej obsługi imprez turystycznych i znajomość przynajmniej jednego języka obcego (uzupełniona o dodatkowe kwalifikacje) pozwala na pracę w charakterze pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, przewodnika lub rezydenta. Charakter studiów w zakresie rekreacji pozwala absolwentowi na podjęcie pracy w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych oraz centrach odnowy biologicznej (Wellnes i Spa).

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Ekonomia
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
30
15
Fizjologia człowieka z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
4
Psychologia
0
III - Kierunkowe
Podstawy rachunkowości i finansów
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Podstawy rekreacji i organizacja czasu wolnego
5,5
Podstawy turystyki
5,5
SUMA
27,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Antropomotoryka
2
Ekologia i ochrona środowiska
3,5
Historia architektury i sztuki
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Geografia turystyczna
5
Pływanie z elementami treningu sportowego
1
Rekreacja ruchowa
2
VI - Praktyka
Praktyka w turystycznych obiektach noclegowych
5
SUMA
26,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Odnowa biologiczna
1
Prawo
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
30
Zarządzanie
3,5
III - Kierunkowe
Ekonomika turystyki i rekreacji
2
Geografia społeczno-ekonomiczna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
20
10
Gry i zabawy rekreacyjne
2
Krajoznawstwo
3,5
Obsługa ruchu turystycznego
5
Systemy informacji przestrzennej z elementami kartografii
3
Żywienie człowieka
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Hotelarstwo i gastronomia
5,5
Ochrona przyrody i bioróżnorodności
2,5
Organizacja i zarządzanie turystyką i rekreacją
2
Pilotaż wycieczek krajowych i zagranicznych
2,5
Rekreacyjne i sportowe połowy ryb
2,5
Systemy informatyczne w turystyce i rekreacji
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne z elementami planowania przestrzennego
5
VI - Praktyka
Praktyka biurowa
5
VII - Inne
Etykieta
0,5
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Dziedzictwo kulturowe
2
III - Kierunkowe
Agroturystyka
3,5
Biometeorologia w turystyce i rekreacji
2
Marketing i analiza rynku usług turystycznych
3,5
Mikrobiologia sanitarna w turystyce
2
Technologie żywności
3
V - Specjalizacyjne
Moduł A
2
Moduł B
2
Moduł C
2
Moduł D
2
Moduł E
2
Moduł F
2
Seminaria dyplomowe I
2
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedsiębiorczość
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Dziedzictwo kulinarne
2,5
Turystyka i rekreacja osób starszych i niepełnosprawnych
2,5
V - Specjalizacyjne
Moduł 1
2
Moduł 2
2
Moduł 3
2
Moduł 4
2
Moduł 5
2
Moduł 6
2
Praca licencjacka
10
Seminaria dyplomowe II
2
SUMA
30,0